การพัฒนาตัวบงชี้รวมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกช

Main Article Content

พัชรินทร วงคจันทร

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวบงชี้รวมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษา   เอกชนและตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลองคประกอบคุณภาพการศึกษากับขอมูลเชิงประจักษ  กลุมตัวอยางเปนศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียน และอาจารยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษา 12 ปการศึกษา 2545 จํานวน 900 คน  เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามตัวบงชี้คุณภาพ การศึกษา  วิเคราะหองคประกอบขั้นตนดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ สกัดองคประกอบดวย วิธีการวิเคราะหสวนประกอบมุขสําคัญและหมุนแกนองคประกอบแบบออโธโกนอลดวยวิธีอีควอแมคซ โดยใชโปรแกรม SPSS และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลองคประกอบคุณภาพการศึกษา ดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง  โดยใชโปรแกรม LISREL 8.50             ผลการวิจัยแสดงวา ตัวบงชี้รวมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  ประกอบดวย 6 องคประกอบ 70 ตัวบงชี้ คาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.59 ถึง 0.91 จัดอันดับความสําคัญตาม น้ําหนักองคประกอบจากมากไปนอยไดดังนี้  การบริหารโรงเรียน  ลักษณะและพฤติกรรมของครู การ บริการและความสัมพันธกับชุมชน  การเรียนการสอน  สภาพแวดลอมของโรงเรียน  และลักษณะผูเรียน  การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลองคประกอบคุณภาพการศึกษา  ปรากฏวา  2 χ =  1393.41,  df  =  1553,  p  =  1.00,  GFI  =  0.92,  AGFI  =  0.87, CFI  =  1.00, SRMR  =  0.04,  RMSEA  =  0.0  แสดงวา  โมเดลองคประกอบคุณภาพการศึกษามีความตรงเชิงโครงสราง  องคประกอบทั้ง  6  มีความ แปรผันรวมกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  รอยละ 83  74  66  54  53 และ 35 ตามลําดับ 

DEVELOPMENT OF A COMPOSITE INDICATOR OF QUALITY OF EDUCATION FOR PRIVATE VOCATIONAL SCHOOLS

The objectives of this research were to develop a composite indicator of quality of education, to use the composite to form a model, and to confirm the model with empirical data.  The sample consisted of 900 supervisors, administrators, and teachers from private vocational schools in the Educational Region 12, Thailand, academic year 2002.  The research instrument was the quality of education questionnaire.  Data were analyzed by means of an exploratory factor analysis with principal component extraction and equamax rotation, using SPSS.  The model was validated by using second order confirmatory factor analysis through LISREL version 8.50.  Results were as follows: the composite indicator of quality of education was comprised of six factors, 70 indicators; a model based on this composite fit the data acceptably well.  Ranging from the highest loading to the lowest, the factors were: School Administration, Characteristic and Teacher Behavior, Service and Social Relationship, Instruction, School Environment, and Student Characteristic.  LISREL goodness of fit measures for the model were 2 χ = 1,393.41, df = 1,553, p = 1.00, GFI = 0.92, AGFI = 0.87, CFI = 1.00, SRMR = 0.04 and RMSEA = 0.00. The multiple R2 between each factor and the quality of education composite was 0.83, 0.74, 0.66, 0.54, 0.53 and 0.35 respectively. 

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)