โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแบบการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

Main Article Content

รัตนาภรณ มีรักษา

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ ของแบบการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามแนวคิดของกราซาและไรชมานน (Grasha & Reichmann, 2006) แบบการเรียนของนกเรั ียน 6 แบบไดแก  แบบแขงขันแบบรวมมือแบบหลกเลี ี่ยงแบบมีสวนรวม แบบพึ่งพาและแบบอิสระ กลุมตวอย ั างเปนน กเรั ียนชนมั้ ัธยมศึกษาปท 6 ี่ ในโรงเรียนสังกัดสานํ กงานคณะกรรมการการศ ั กษาข ึ นพั้ นฐาน ื้ ปการศึกษา 2545 จํานวน 1,000 คน โมเดลประกอบดวยต  วแปรอ ั ิสระ 4 ตวั ไดแก  ลกษณะส ั วนบุคคล สภาพครอบครวั สงแวดล ิ่ อม ทางการเรียน และแรงจูงใจในการเรียน ตัวแปรตามเปนแบบการเร  ียน เครองม ื่ ือที่ใชในการวิจยประกอบด ั วยแบบสอบถาม ปจจัยที่มีอทธิ พลต ิ อแบบการเร  ียนและมาตรวดแบบการเร ั ยนของน ี กเรั ียน การวิเคราะหขอมลใช ู โปรแกรม SPSS คํานวณ คาสถิตพิื้นฐานและใชโปรแกรม LISREL 8.50 ตรวจความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ ผลการวิจัยปรากฏวา โมเดลความสัมพนธั เชิงสาเหตุของแบบการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท 6 ี่ ทั้ง 6 แบบ ไดแก  แบบการเรียนแบบแขงขันแบบรวมมอืแบบหลีกเลี่ยงแบบมีสวนรวม แบบพึ่งพาและแบบอิสระ มีความสอดคลอง กับขอมูลเชิงประจักษมีคาไค-สแควรตั้งแต 0.40 ถึง 50.37, คา p ตั้งแต .13 ถึง 1.00, ดัชนี GFI เทากับ 1.00, ดัชนี AGFI ตั้งแต .97 ถึง 1.00, ดัชนี CFI เทากับ 1.00, คา SRMR ตั้งแต .002 ถึง .019, คา RMSEA ตั้งแต .00 ถึง .01 คาสัมประสิทธิ์การ พยากรณตั้งแต .36 ถึง .99 แสดงวาทุกโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี ตัวแปรที่มีอทธิ ิพลทางตรงตอทุกแบบการเรียนคือแรงจูงใจในการเรียนโดยสงผลในทิศทางบวกกับแบบการเรียน แบบแขงขัน แบบรวมมือ แบบมีสวนรวม และแบบอสระ ิ แตสงผลในทิศทางลบตอแบบการเรียนแบบหลกเลี ี่ยง และ แบบพึ่งพาแรงจูงใจในการเรียนมีอิทธิพลทางตรงมากทสี่ ุดตอแบบการเรียนแบบหลีกเลี่ยง แบบอิสระและแบบแขงขัน สภาพครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงมากที่สุดตอแบบการเรียนแบบพึ่งพา และแบบรวมมือ สิ่งแวดลอมทางการเรียน มีอิทธิพลมากที่สุดตอแบบการเรียนแบบมีสวนรวม

 

CAUSAL RELATIONSHIP MODELS OF LEARNING STYLES FOR GRADE 12 STUDENTS

The purpose of this research was to develop and check the construct validity of the causal relationship models of learning styles of Grade 12 students, based on the concepts of Grasha & Reichmann (2006). Six models were involved, namely : Competitive Learning Style, Collaborative Learning Style, Avoidance Learning Style, Participant Learning Style, Dependent Learning Style, and Independent Learning Style. The sample consisted of 1,000 Grade 12 students from schools under the Juris diction of the Office of the Basic Education Commission, academic year 2002. The models consisted of four independent variable groups: Personal Characteristics, Family Status, Learning Environment, and Learning Motivation. The dependent variable was Learning Style. The research instruments included a questionnaire on factors influencing learning styles, and a Learning Styles scale. Data were analyzed through SPSS and LISREL 8.50. The results indicated that all six models were consistent with empirical data, with chi-square goodness of fit tests ranging from 0.40 to 50.37, p from .13 to 1.00, GFIs at 1.00, AGF I from .97 to 1.00, CFIs at 1.00, SRMR from .002 to .019, RMSEAs from .00 to .01, and R-squares from .36 to .99. The variable that had direct influence on Learning Style in all models was Learning Motivation. Other positive influences were found with Competitive Learning Style, Collaborative Learning Style, Participant Learning Style, and Independent Learning Style. On the other hand, Learning Motivation negatively influenced Avoidance Learning Style, and Dependent Learning Style. The highest direct influence on Avoidance Learning Style, Independent Learning Style, and Competitive Learning Style, was Learning Motivation. The highest direct influence on Dependent Learning Style, and Collaborative Learning Style, was Family Status. The highest direct influence on Dependent Learning Style was Learning Environment.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)