การพัฒนารูปแบบการประเมินภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

Main Article Content

ทิวารักษ เสรีภาพ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนารูปแบบการประเมินภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน การดําเนินการ วิจัยแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ  1) การวิเคราะห สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และจาก การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน  นํามารางรูปแบบการประเมิน  2) การสรางรูปแบบการประเมินดวยความ รวมมือจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน และสรางคูมือการประเมิน ดวยความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน  3) การทดลองใชรูปแบบการประเมิน ที่โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค  ผูรวมทดลองใช รูปแบบ ประกอบดวย  ผูบริหารโรงเรียน 14 คน  ครูอาจารย  163 คน  และนักเรียน 1,380 คน   4) การประเมินรูปแบบโดยผูที่เคยทดลองใชรูปแบบ  ประกอบดวย  ผูบริหารโรงเรียน 14 คน และครูอาจารย 163 คน การประเมินรูปแบบใชผลการประชุมและแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการประเมินในดานการใช ประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม และความถูกตอง รวมทั้งขอเสนอแนะในการใชรูปแบบการประเมิน  วิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา 1. รูปแบบการประเมินภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประกอบดวย  โครงสรางที่สัมพันธกัน 4 องคประกอบ  คือ  1) เปาหมายของการประเมินเพื่อใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน  2) สิ่งที่มุง ประเมิน  ไดแก  การบริหารจัดการ การเรียนรู การสนับสนุนการเรียนรู  กิจการนักเรียน / นักศึกษา และการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม  ผูจบการศึกษา และการวิจัยและงานสรางสรรค  3) ตัวบงชี้การประเมิน ไดจากสิ่งที่มุง ประเมิน 7 มาตรฐาน จําแนกเปนตัวบงชี้ยอย จํานวน  76  ตัว  เกณฑการตัดสินผลการประเมิน มี 3 ระดับ คือ ดีมาก  ดี  และควรปรับปรุง  4) วิธีการประเมิน ประกอบดวย ผูเกี่ยวของกับการประเมิน ระยะเวลาการประเมิน และ กิจกรรมการประเมิน 2.  รูปแบบการประเมินภายในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ทั้ง 4 องคประกอบที่พัฒนาขึ้น  มีคุณภาพเปนที่ ยอมรับไดตามเกณฑคุณภาพงานประเมิน  ทั้งดานการใชประโยชน  ความเปนไปได  ความเหมาะสม  และความถูก ตอง  ในระดับมาก  นอกจากนี้ยังมีความเหมาะสม และสอดคลองกับกฎระเบียบของโรงเรียนในระดับมากที่สุด 

 

DEVELOPMENT OF AN INTERNAL EVALUATION MODEL FOR USE IN PRIVATE VOCATIONAL SCHOOLS

The purpose of this research was to develop an evaluation model for internal use in private vocational schools.  The research involved four steps: (1) Analysis and synthesis of current models of evaluation, current theory, present private vocational school evaluation documents, relevant research studies, and interviews with five experts.  (2) Creation of an internal evaluation model, assessed by seventeen experts, and creation of a manual of internal evaluation procedures, assessed by five experts.  (3) Implementation of the internal evaluational model at a private vocation school in Nakhon Sawan, involving fourteen administrators, 163 instructors, and 1,380 students.  (4) Assessment of the Nakhon Sawan implementation. From the assessment of the internal evaluation model, it was found that it was feasible to implement the model in real world situations.  The model was determined to be correct, appropriate, and to correspond to the evaluation policy of private vocational schools.  It was concluded that the model was likely to be highly useful.   

 

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)