คุณลักษณะที่สําคัญของครูดีเดน: คุณธรรมและความรู้

Main Article Content

สุชาดา กรเพชรปาณี

Abstract

  การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหยืนยันคุณลักษณะที่สําคัญของครูดีเดน  โดยใชวิธีการ วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง   และใชขอมูลทุติยภูมิจากงานวิจัยของวิภาวี  เวทวงค (2545) ขอมูลที่ใชในการวิจัยของวิภาวี  เวทวงค  เรื่อง การวิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะของครูดีเดนสายงาน การสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบดวยความคิดเห็นของบุคคล 3 กลุม ไดแก นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการประเมินใหรางวัลครูดีเดนจาก 6 หนวยงาน และครูที่ไดรับรางวัลครูดีเดน  จํานวนรวม 2,706 คน  วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน อันดับแรก  เพื่อระบุจํานวนองคประกอบจากตัวแปรสังเกตได 75 ตัวแปร  พบวา  คุณลักษณะของครูดีเดน ประกอบดวย 8 องคประกอบ  โดยองคประกอบที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุดคือ  การจัดกระบวนการ เรียนรู             การศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหซ้ําผลการวิจัยของวิภาวี  เวทวงค ปรากฏวา ไดขอคนพบสนับสนุน ผลการวิจัยของวิภาวี  เวทวงคที่ระบุวา  คุณลักษณะของครูดีเดนมี 8 องคประกอบ  อยางไรก็ตาม ผลการ จัดลําดับความสําคัญขององคประกอบโดยใชโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง  และ การกําหนดเงื่อนไขบังคับใหแตละองคประกอบวัดจากตัวแปรสังเกตไดที่มีน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด 5 อันดับแรกเทากันทุกองคประกอบ  พบวา สามารถจัดเรียงน้ําหนักความสําคัญขององคประกอบ คุณลักษณะครูดีเดนตามลําดับจากมากที่สุดไปนอยที่สุดไดดังนี้  คุณธรรมจริยธรรม  ความรักและศรัทธา ในวิชาชีพครู  ความเปนประชาธิปไตย  บุคลิกภาพที่เหมาะสม  การพัฒนาตนและเพื่อนครู  การจัด กระบวนการเรียนรู  ผลงานทางวิชาการ  และมนุษยสัมพันธ ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงวา  องคประกอบดานคุณธรรมจริยธรรม  มีแนวโนมที่จะเปนคุณลักษณะ ที่สําคัญของครูดีเดนมากกวาองคประกอบดานความรูความสามารถ   

Essential Characteristics of Outstanding Teachers: Ethics and Efficacy 

The purpose of this research was to identify the essential characteristics of outstanding teachers by applying second-order confirmatory factor analysis (CFA) methods to data originally analyzed by Watewong (2545). Watewong’s study of 2,706 educators, members of six  outstanding teachers evaluation committees, and outstanding teachers holding an award from the committees, A Factor Analysis of the Characteristics of the Outstanding teachers in Teaching Basic Education, used exploratory and firstorder confirmatory factor analysis procedures in an attempt to identify the factors underlying 75 observed teacher variables.  Her results suggested eight factors; foremost among them was efficacy. The present study re-examined Watewong’s results.  Results supported Watewong’s finding of eight factors.  However, using a second-order CFA model, and constraining the factors so that each involved just five of the observed variables, the present study found the factors to be, in rank order: morals and ethics; love and faith in the teaching profession; favoring democracy; appropriate personality; self and collegial development; organizing the learning process; academic masterpieces; and human relationships. These results indicate that ethics tend to be more essential than efficacy among successful teachers. 

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)