ความไมซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย

Main Article Content

สุชาดา กรเพชรปาณี

Abstract

ความไมซื่อสัตยทางวิชาการของนักศึกษามีความสัมพันธโดยตรงกับคุณธรรมของบัณฑิต การที่นักศึกษาทุจริต ในการสอบแสดงถึงปญหาของมหาวิทยาลัยในเรื่องคุณภาพของการวัดผลการศึกษา ทําใหการประเมินความสามารถของนักศึกษา ไมตรงตามสภาพที่แทจริง นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบอาจมีความสามารถต่ํากวามาตรฐาน เมื่อสําเร็จการศึกษาออกไปสู สังคมแลวไมสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะของพฤติกรรมไมซื่อสัตย ทางวิชาการที่นักศึกษาเคยกระทําในมหาวิทยาลัย โดยการสํารวจนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐแหงหนึ่ง จํานวน 583 คน จาก 6 สาขาวิชา ใหนักศึกษารายงานตนเองวาเคยหรือไมเคยกระทําพฤตกรรมไม ิ ซื่อสัตยทางวิชาการ ไดแก การทุจริต ในการสอบ การลอกแบบฝกห ัด ความไมซอสื่ ัตยในการทํารายงาน และการสรางขอม ูลเท็จ การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติ รอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบคาไคสแควร คาสัมประสิทธิ์สหสัมพนธั  และการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวานักศึกษาประมาณรอยละ 97 รายงานวาตนเคยกระทําพฤติกรรมไมซื่อสัตยทาง วิชาการ สวนใหญเปนการลอกแบบฝกห ัด รองลงไปเปนการท  ุจริตในการสอบ การเปลี่ยนแปลงขอมลู และไมซ ื่อสัตย ในการทํารายงาน นักศึกษาชายมีแนวโนมที่จะยอมรับและกระทําความไมซื่อสัตยทางวิชาการมากกวานักศึกษาหญิง ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมไมซื่อสัตยทางวิชาการ ความตั้งใจกระทําความไมซื่อสัตย ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และการคลอยตามกลุมเพื่อน สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมไมซื่อสัตยทางวิชาการได รอยละ 13 การวิจัยครั้งนี้เสนอแนะวาผ ูบริหารมหาวทยาล ิ ัยควรกําหนดประมวลจริยธรรมทางวชาการ ิ เพอควบค ื่ มพฤต ุ ิกรรม ไมซื่อสัตยทางวิชาการของนักศึกษา และนักวัดผลการศึกษานาจะศกษาว ึ ิธีการวัดความคลาดเคลอนจากการท ื่ จรุ ิต เพื่อทําให คะแนนจากการวดถั ูกตองย  ิ่งขึ้น

 

ACADEMIC DISHONESTY AMONG UNIVERSITY STUDENTS

Academic dishonesty among students is directly related to the integrity of graduates. Cheating by students exacerbates the university’s problems regarding the quality of educational measurement; student ability cannot be accurately evaluated. Students who cheat probably have less competence, and are unable to work at a professional standard level after graduating. The purpose of this research, then, was to study the characteristics of dishonesty behavior used by students at the university level. The sample consisted of 583 students from six disciplines studying at a state university. The students themselves reported whether they engaged in any of four types of academic dishonesty: cheating at a test, copying others’ assignments or homework, reproducing or cheating in doing reports, and fabrication or making up data. The results indicated that 97 percent of students reported dishonest behavior. Most of them revealed they copied others’ assignments, cheated at a test, made up data, and cheated when doing reports, respectively. Male students are likely to accept and conduct dishonesty more than female students. Grade point average (GPA) was positively correlated to academic dishonesty behavior. Intension, GPA, and following peer group accounted for 13 percent of the total variance of academic dishonesty. It is suggested that university administrators ought to propose honor codes to control the unethical behavior of students. Those who are in the field of measurement should think about how to determine and monitor the assessment error introduced by cheating, cheating error, in order to derive more accurate scores from the measurement process.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)