แนวคิดการพัฒนา Slow Tourism ในประเทศไทย

Main Article Content

ชลดรงค์ ทองสง

Abstract

การท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism คือ การท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบ นักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่ ยาวนานขึ้น เพราะผู้คนต่างเบื่อหน่ายสังคมเมืองที่วุ่นวาย จึงอยากที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ใช้เวลาทํากิจกรรมอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่ยาวนานขึ้น การท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism ควรเกิดภายใต้ แนวคิด 10 ประการ (10 Slow: 10 S) ประกอบด้วย 1) Slow Activity คือ การประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่ง ท่องเที่ยวแต่ละแห่งที่ยาวนานขึ้น เน้นการพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติหรือวัฒนธรรม 2) Slow Logistic คือ การ เดินทางที่ไม่เร่งรีบจนเกินไป มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการเดินทาง 3) Slow Food คือ การปรุง อาหารที่ประณีต ใช้วัตถุดิบที่สด สะอาดและปลอดภัย 4) Slow Stay คือ การพักค้างแรมในแหล่งท่องเที่ยวที่ยาวนานขึ้น และมีการประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 5) Slow Place/City คือ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นชุมชน หรือเมืองขนาดเล็กที่มีความสงบและปราศจากมลพิษ 6) Slow Money คือ การใช้จ่ายที่สมควรจ่าย ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่ง กันและกันของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว 7) Slow Development คือ การพัฒนาขนาดเล็กเพื่อการรองรับการ ท่องเที่ยว 8) Slow Accommodation คือ สถานที่พักแรมที่มีความสงบ สะอาด ปลอดภัยและมีการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อมที่ดี 9) Slow Life คือ การท่องเที่ยวท่ามกลางความสงบในธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นชนบท 10) Slow Energy คือ การประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ประหยัดพลังงาน ซึ่งถ้าประเทศไทยสามารถพัฒนา Slow Tourism ให้เกิดขึ้นได้ ก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ เพราะ Slow Tourism เป็นกิจกรรมที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคธุรกิจการ ท่องเที่ยวในท้องถิ่นอีกด้วย

 

A Concept for Developing Slow Tourism in Thailand

Chondarong Tongsong

Program in Tourism Development, Maejo University at Chumphon, Thailand

Slow Tourism is leisure travel allowing tourists to spend longer time at a tourist area. Slow Tourism represents a new model of tourism for people who are tired of their urban restless life. Therefore, they want to travel in order to relax both physically and mentally. By spending more time on tourist activities and staying longer than before at the tourist area. However, slow tourism should consist of 10 concepts (10 Slow: 10 S) as follows. 1) Slow Activity means doing longer activities at each tourist spot. 2) Slow Logistic refers to leisure, safe and environmentally friendly travel. 3) Slow Food is delicate cooking using fresh, clean and safe materials. 4) Slow Stay is to have more overnights at a tourist area and do suitable touristic leisure activities. 5) Slow Place/City refers to residing at a community tourist area or a peaceful small town with no pollution. 6) Slow Money is a fair division of expenses between travel enterpreneur and tourists. 7) Slow Development entails small-scale development that supports tourist activities. 8) Slow Accommodation is about peaceful, clean, and safe accommodations with good environmental management. 9) Slow Life refers to spending time peacefully in nature and to a rustic life style. 10) Slow Energy refers to tourist activities that save energy. If Thailand can develop and implement Slow Tourism, it’ll be another way for Thailand to create a sustainable tourism industry. This is because Slow Tourism is environmentally friendly; it saves energy and protects natural resources as well as strengthening the business sector in the community.

Article Details

Section
บทความปริทัศน์ (Review Article)