ัวแบบเชิงยุทธศาสตร์ทางทุนปัญญาและการตลาดสําหรับ ธุรกิจแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มไทยสู่ตลาดอาเซียน

Main Article Content

ปริญ ลักษิตามาศ

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของตัวแบบเชิงยุทธศาสตร์ทางทุนปัญญาและ การตลาดสําหรับธุรกิจแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มไทยสู่ตลาดอาเซียน ประเภทการวิจัยเชิงสํารวจและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องนุ่งห่ม จํานวน 768 ราย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ตัวแบบเชิงยุทธศาสตร์ทางทุนปัญญาและ การตลาดสําหรับธุรกิจแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มไทยสู่ตลาดอาเซียนที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 37 ตัวชี้วัด ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบต่างมีความเที่ยงตรงเชิงเสมือน เนื่องจากค่าความเชื่อมั่น เชิงโครงสร้างผ่านเกณฑ์มากกว่า 0.60 และค่าเฉลี่ยของการผันแปรที่สกัดได้ผ่านเกณฑ์มากกว่า 0.50

 

A Strategic Intellectual Capital and Market Model for the Thai Apparel Fashion Business for the ASEAN Market

Prin Laksitamas

Siam University, Thailand

This research aimed to develop and assess the validity of a strategic intellectual capital and market model for the Thai garment fashion business for the ASEAN. The sample comprised 768 enterpreneurs in the Thai garment fashion business. The research instrument was a questionnaire. A survey was carried out and the resulting data were analyzes using a second order confirmatory factor analysis. Analysis of the empirical data indicated that the strategic intellectual capital and market model for the Thai garment fashion business for the ASEAN market comprised 6 factors (on the base of 37 indicators). Each factor had convergent validity because the construct reliability was more than 0.60 and the average variance extracted was more than 0.50.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)