ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Main Article Content

วัชธนพงศ์ ยอดราช

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีผลต่อการดําเนินงานของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 245 บริษัท เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ พรรณนาอธิบายถึงลักษณะของตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และทดสอบสมมติฐานโดยการ วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์

ผลการวิจัยปรากฏว่า ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ซึ่งจําแนกตามขนาดขององค์กร กลุ่ม อุตสาหกรรม ระยะเวลาที่เปิดดําเนินการที่แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการรายงานผล ความสามารถในการพยากรณ์ การ เสนอแนวทางการตัดสินใจ การรับข้อมูลโดยอัตโนมัติ ความยืดหยุ่นของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การตัดสินใจของ ผู้บริหาร การจัดการข้อมูลทางบัญชี และความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากรายงานของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ส่งผลต่อการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงิน ทั้งนี้ เนื่องจากระบบสารสนเทศทางการบัญชีนอกจากจะช่วยให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพต่อองค์กรโดยทั่วไปแล้ว การใช้ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจยังช่วยให้เกิดผลในเชิงบวกในธุรกิจอีกด้วย ขนาดธุรกิจยิ่งมีขนาด ใหญ่ขึ้นก็ยิ่งได้รับประโยชน์

 

Effectiveness of an Accounting Information System Affecting the Performance of Listed Companies in The Stock Exchange Thailand

Wattanapong Yodrach

School of Accountancy, Sripatum University, Thailand

The objective of this study was to investigate the effectiveness of the accounting information system affecting the performance of listed companies in The Stock Exchange of Thailand. The sample consisted of two hundred and forty-five companies selected from “the listed companies handbook” of the Stock Exchange Thailand. A questionnaire was used for data collecting. Descriptive statistics such as frequencies and percentages were computed. A pearson correlation was calculated for hypothesis testing.

The results showed that the size of organization, the industrial group it belongs to, operational period since starting the business, the frequency of reporting as expected by users and executives, the flexibility of using the accounting information system, and decision making of the executive affected performance (financial compensation and benefits) of listed companies in the Stock Exchange Thailand. The accounting information system is not only used for supporting the operational efficiency of organization in general but for the accounting information system which fit to the size of the business would also support the business in a positive way. The bigger the business the more benefit would have from using accounting information system.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)