การพัฒนาชุดการเรียนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร์สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Main Article Content

สุภาภรณ์ พรรัตนกิจกุล
คงรัฐ นวลแปง

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการเรียนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนกับเกณฑที่กําหนด และ 3) ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการเรียนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เรื่องโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชันจํานวน 7 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ เรื่องโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t - test

ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ชุดการเรียนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่ม ผลสัมฤทธิ์เรื่องโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ เรื่องโดเมน
และเรนจ์ของฟังก์ชันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ 3) พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

 

Development of Learning Packages for Student TeamsAchievement Division in Mathematics for Grade Ten Students 


Supaporn Pornrattanakitkun1 and Kongrat Nualpang2

1Assumption College Sriracha, Chon Buri, Thailand 

2Burapha University, Thailand

The purposes of this research was 1) to develop learning packages for student teams achievement division activities on the domain and range of functions at grade ten level 2) to compare the achievement in mathematics after use of the learning packages with criteria and 3) to study the students’ group working behaviors after using the learning packages for student teams achievement division activities. The sample
consisted of 52 students studying at Assumption College Sriracha school, Chon Buri (the second semester of the academic year 2556). The instruments used in this study included 7 learning packages, lesson plans, a mathematics achievement test and the observation of group work behavior. Descriptive statistics such as means, standard deviations were computed. The data were further analyzed by using t-test.

The results indicated that: 1) The mathematics learning packages for student teams achievement division activities on the domain and range of functions for grade ten students had an efficiency. 2) The students’ achievement on mathematics were higher after using the learning packages. 3) The group work  behaviors of students who used the learning packages improved.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)