การปรับตัวของนิสิตที่รับการปรึกษาออนไลน์ตามแนวทฤษฎี การปรึกษาแบบเน้นทางออก

Main Article Content

ณัฐวุฒิ สรพิพัฒนเจริญ
วรากร ทรัพยวิระปกรณ
อนงค วิเศษสุวรรณ

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับตัวของนิสิตที่รับการปรึกษาออนไลน์ตามแนวทฤษฎี การปรึกษาแบบเน้นทางออก โดยการวิเคราะห์บทสนทนาของการปรึกษาเพื่อบรรยายการปรับตัวของนิสิต ผู้ให้ ข้อมูลคือนิสิตที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา 2557 จํานวน 13 คน คําถามการวิจัย คือ นิสิตที่เข้ารับการปรึกษาออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการปรึกษาแบบเน้นทางออก มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ การปรับตัวอย่างไร

ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในบทบาทของผู้ให้การปรึกษาผ่านกระบวนการ การปรึกษาออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการปรึกษาแบบเน้นทางออก ข้อมูลที่ได้นํามาวิเคราะห์แบบอุปนัย และ นําเสนอผลในภาพรวม

ผลการวิจัย ปรากฏว่า การปรึกษาออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการปรึกษาแบบเน้นทางออกช่วยให้นิสิตที่ รับการปรึกษาสามารถพัฒนาตนเองโดยมีการปรับตัวดีขึ้น สรุปได้เป็น 4 ด้าน คือ 1) การปรับตัวด้านการเรียน 2) การปรับตัวด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน 3) การปรับตัวด้านสัมพันธภาพกับพ่อแม่ และ 4) การปรับตัวด้าน สัมพันธภาพกับคนรัก

 

Self-Adjustment of Students through Online Solution-Focused Counseling

Nuttawut Sorapipatcharoen, Warakorn Supwirapakorn and Anong Wisessuwan

Faculty of Education, Burapha University, Thailand

The purpose of this research was to study the self-adjustment of undergraduate students through online solution-focused counseling. The conversations during counseling sessions were analyzed for narrative description on self-adjustment of students. The informants were 13 undergraduate students at Burapha University in the 2014 academic year. The research question of this qualitative study was how self-adjustment of undergraduate students who received online solution-focused counseling has changed.

Researcher provided counseling through online solution-focused counseling process. The data were analyzed with analytic induction method. Conversations from all counseling sessions were group and coded. The results were described in the holistic view.

The results revealed that the online solution-focused counseling can help undergraduate students improve on their self-adjustment which were classified as a four dimension: 1) Academic adjustment 2) Friend relationship adjustment 3) Parents relationships and 4) Love relationships adjustment.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)