การวิเคราะหองคประกอบของการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพองคกร ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

Main Article Content

สิทธิชัย เวศสุวรรณ

Abstract

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพองค์กร ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ วิธีดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2)ศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพ องค์กรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ 3) วิเคราะห์องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบ การบริหารคุณภาพองค์กรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อํานวยการกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา 123 เขต จํานวน 624 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi - stage Random Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงสํารวจ วิธีสกัดองค์ประกอบและวิธีการหมุนแกนองค์ประกอบ

ผลการวิจัย ปรากฏว่า องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพองค์กรในสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มี 5 องค์ประกอบ 51 ตัวแปร ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1: ผลลัพธ์การดําเนินการและการจัดการกระบวนการ 16 ตัวแปร

องค์ประกอบที่ 2: การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 15 ตัวแปร

องค์ประกอบที่ 3: การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 13 ตัวแปร

องค์ประกอบที่ 4: การนําองค์กร 6 ตัวแปร

องค์ประกอบที่ 5: การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1 ตัวแปร

 

Factor Analysis for the Model Development of Organization Quality Management in Primary Educational Service Area Offices

Sittichai Vetsuwan

Graduate School, North Bangkok University, Thailand

The purpose of this research was to conduct the factor analysis for the model development of organization quality management in primary educational service area offices. This present research consisted of 3 steps as follows: 1) define the conceptual research framework, 2) review the factor of the model development of organization quality management, and 3) conduct the Exploratory Factor Analysis. The samples used in this research were 624 individuals who are the directors, the deputy directors, and the directors of administration group in 123 primary educational service area offices. The sample was selected using the multi-stage random sampling method. The data analysis was conducted using contents analysis, percentage, mean, standard deviation, and exploratory factor analysis.

The research results revealed that the model development of organization quality management in primary educational service area offices has 5 factors 51 variables as follow:

Factor 1: Business Results and Process Management (16 variables)

Factor 2: Human Resource Focus and Measurement, Analysis, and Knowledge Management (15 variables)

Factor 3: Strategic Planning (13 variables)

Factor 4: Leadership (6 variables)

Factor 5: Customer and Market Focus (1 variable).

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)