การเพิ่มความใส่ใจของนักเรียนจ่านาวิกโยธินโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุ: การศึกษาศักย์ไฟฟ้าสมองสัมพันธ์ กับเหตุการณ์

Main Article Content

ดุสิต โพธิ์พันธุ์
เสรี ชัดแช้ม

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุ เปรียบเทียบ
ผลของการใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น โดยการเปรียบเทียบความถูกต้องของการตอบสนองและเวลาปฏิกิริยาและ
เปรียบเทียบความกว้างและความสูงของคลื่นไฟฟ้าสมอง P100 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนจ่านาวิกโยธิน ปีการศึกษา
2557 อายุระหว่าง 17-22 ปี จำานวน 44 คน สุ่มเข้ากลุ่มทดลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุและกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้โปรแกรม ด้วยจำนวนผู้ทดลองที่เท่ากัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุ และแบบทดสอบความใส่ใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที ผลการวิจัยปรากฏว่า
1. กลุ่มทดลองมีคะแนนความใส่ใจหลังใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุ มีความ
ถูกต้องของการตอบสนองมากกว่าและมีเวลาปฏิกิริยาน้อยกว่าก่อนใช้โปรแกรมและกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความใส่ใจของกลุ่มทดลองหลังใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุมีความ
กว้างของคลื่นไฟฟ้าสมอง P100 น้อยกว่าก่อนใช้โปรแกรม ที่ตำแหน่ง FP1 FP2 AF3 AF4 F7 F5 F2 T7 T8 CP1 P1 O1 และมีความสูงของคลื่นไฟฟ้าสมอง P100 มากกว่าก่อนใช้โปรแกรม ที่ตำแหน่ง F3 F4 T7 CP3 P3 POz อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มทดลองที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุ มีความกว้างของคลื่นไฟฟ้าสมอง P100 น้อยกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้โปรแกรม ที่ตำแหน่ง FP1 FP2 AF3 F7 F5 C3 C1 CP5 CP1 P1 O1 และมีความสูงของคลื่นไฟฟ้าสมอง P100 มากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้โปรแกรม ที่ตำแหน่ง F3 F4 CP5 CP3 POz อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปได้ว่า การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุ สามารถเพิ่มความใส่ใจของ
นักเรียนจ่านาวิกโยธินได้

 

     The purposes of this research were to develop a computer training program for saccadic eye movements; to compare the average response accuracy rate and reaction time; and to compare the latency and amplitude of Event-Related Potential (ERP) P100. The participants were forty-four Marine Non-Commissioned Officer Students in the academic year 2014, aged between 17 and 22 years. They were randomly assigned to experimental and control groups with the same number of participants in each group. The research instruments were a saccadic eye movement computer training program and an attention network test. The t-test and descriptive statistics including average, and standard deviation, were used to analyze the data. The results showed that:
1. The attention of the experimental group after training with the program had a higher response accuracy rate, and had less reaction time when compared with before training with the program, and with the control group (p <.05).
2. Regarding the attention of the experimental group after training with the program: the latency of ERP P100 was lower than before training at positions FP1 FP2 AF3 AF4 F7 F5 F2 T7 T8 CP1 P1 O1, and the amplitude of P100 was higher than before training at positions F3 F4 T7 CP3 P3 POz (p <.05). The latency of P100 in the experimental group was lower than the control group at positions FP1 FP2 AF3 F7 F5 C3 C1 CP5 CP1 P1 O1, and the amplitude of P100 in the experimental group was higher than the control group at positions F3 F4 CP5 CP3 POz (p <.05).
      The results indicate that it may be concluded that the saccadic eye movement computer training program was capable of enhancing the attention of Marine Non-Commissioned Officer Students.

 

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)

References

นนทิชา ถาวรไพบูลย์บุตร. (2555). กรอบอ้างอิงการรับรู้ทางสายตา. บทความฟื้นวิชา. 17(3), 25-29.

ราตรี สุดทรวง และวีระชัย สิงหนิยม. (2550). ประสาทสรีรวิทยา. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน. (2550). พาตัวใจกลับบ้าน ตอนเริ่มแก้ปัญหาที่ลมหายใจ. กรุงเทพฯ: คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์

Aftanas, L. I., & Golocheikine, S. A. (2002). Non-linear dynamic complexity of the human EEG during meditation. Neurosci Lett, 330(2), 143-146.

Anderson, N. D., Iidaka, T., Cabeza, R., Kapur, S., McIntosh, A. R., & Craik, F. I. (2000). The effects of divided attention on encoding-and retrieval-related brain activity: A PET study of younger and older adults. J Cogn Neurosci, 12(5), 775-792.

Armstrong, T., & Olatunji, B. O. (2012). Eye tracking of attention in the affective disorders: a metaanalytic review and synthesis. Clin Psychol Rev, 32(8), 704-723.

Beteleva, T. G., & Petrenko, N. E. (2006). Mechanisms of selective attention in adults and children as reflected by evoked potentials to warning stimuli. Human Physiology, 32(5), 509-516.

Blokland, A. (2005). Acetylcholine: A neurotransmitter for learning and memory? Brain Res Brain Res Rev, 21(3), 285-300.

Busek, P., & Kemlink, D. (2005). The influence of the respiratory cycle on the EEG. Physiol Res, 54(3), 327-333.

Choi, K. M., Min, J. A., Park, P. H., Lee, S H., & Chae, J. H. (2011). The effects of horizontal eye movement on mental health indices and psychophysiological activities in healthy subjects. Korean J Biol Psychiatry, 18(9), 148-158.

Chowdhury, R., Guitart-Masip, M., Bunzeck, N., Dolan, R. J., & Duzel, E. (2012). Dopamine modulates episodic memory persistence in old age.J Neurosci, 32(41), 14193-14204.

Christman, S. D., Garvey, K. J., Propper, R. E., & Phaneuf, K. A. (2003). Bilateral eye movements enhance the retrieval of episodic memories. Neuropsychology, 17(2), 221-229.

Christman, S. D., & Propper, R. E. (2010). Dreaming, handedness, and sleep architecture: interhemispheric mechanisms. Int Rev Neurobiol, 9(2), 215-232.

Chun, M. M., Golomb, J. D., & Turk-Browne, N. B. (2011). A taxonomy of external and internal attention. Annu Rev Psychol, 62(2), 73-101.

Chun, M. M., & Turk-Browne, N. B. (2007). Interactions between attention and memory. Curr Opin Neurobiol, 17(2), 177-184.

Desimone, R., & Duncan, J. (1995). Neural mechanisms of selective visual attention. Annual Reviews Neurosci, 18, 193-222.

Di Noto, P., Uta, S., & DeSouza, J. F. (2013). Eye exercises enhance accuracy and letter recognition, but not reaction time, in a modified rapid serial visual presentation task. PLoS One, 8(3), 1-9.

Droit-Volet, S., Tourret, S., & Wearden, J. (2004). Perception of the duration of auditory and visual stimuli in children and adults. Q J Exp Psychol A, 57(5), 797-818.

Edmonds, W. A., & Kennedy, T. D. (2013).An applied reference guide to research designs: Quantitative, qualitative, and mixed methods. Thousand Oaks, CA: Sage.

Fan, J., McCandliss, B. D., Fossella, J., Flombaum, J. I., & Posner, M. I. (2005). The activation of attentional networks. Neuroimage, 26(2), 471-479.

Fernandez-Duque, D., & Posner, M. I. (2001). Brain imaging of attentional networks in normal and pathological states. J Clin Exp Neuropsychol, 23(1), 74-93.

Fougnie, D. (2008). The Relationship between Attention and Working Memory. New Research on ShortTerm Memory,1-45.

Handy, C. T., (2005). Event-Related Potentials: A Methods Handbook, MIT Press, Cambridge, Mass, USA.

Herrmann, C. S., & Knight, R. T. (2010). Mechanisms of human attention: Event-related potentials and oscillations.Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 25(6), 465-476.

Hillyard, S. A., & Anllo-Vento, L. (2008). Event-related brain potentials in the study of visual selective attention. Proceedings of the National Academy of Sciences, 95(3), 781-787.

Himmelheber, A. M., Sarter, M., & Bruno, J. P. (2000). Increases in cortical acetylcholine release during sustained attention performance in rats. Cognitive BrainResearch, 9(3), 313-325.

Hobson, J. A. (2009). REM sleep and dreaming: Towards a theory of protoconsciousness. Nat Rev Neurosci, 10(11), 803-813.

Kaewkaen, P. (2012). Attention process and the modified knowledge for cognitive science research. Research Methodology & Cognitive Science, 10(1), 1-10.

Kim, H. J., Park, H. K., Lim, D. W., Choi, M. H., Kim, H. J., Lee, I. H., Hyung, S. K., Choi, j. s., Chung, S.C. (2013). Effects of oxygen concentration and flow rate on cognitive ability and physiological

responses in the elderly. Neural Regeneration Research, 8(3), 264-269.

Luck, S. J., Woodman, G. F. & Vogel. E. K. (2000). Eventrelated potential studies of attention. Trends in Cognitive Sciences, 4(11), 432-440.

Luck, S. J. (2014). An introduction to the event-related potential technique. MIT Press.

Lyle, K. B., Logan, J. M., & Roediger, H. L. (2008). Eye movements enhance memory for individuals who are strongly right-handed and harm it for individuals who are not. Psychon Bull Rev, 15(3), 515-520.

McConnell, M. M., & Shore, D. I. (2011). Mixing measures: testing an assumption of the Attention Network Test. Attention, Perception, & Psychophysics, 73(4), 1096-1107.

McLeod, S. (2008). Simply psychology; Information Processing. Retrieved March 6, 2014 Form http://www.simplypsychology.org/psychosexual.html.

Moore, T., & Fallah, M. (2001). Control of eye movements and spatial attention. Proc Natl Acad Sci U S A, 98(3), 1273-1276.

Neokleous, K. C., & Schizas, C. N. (2011). Computational modeling of visual selective attention. Procedia Computer Science, 7(0), 244-245.

Organ, P.A. (2010). Exercise in schools can help children pay attention in the classroom. Journal Developmental Medicine and Child Neurology,

(8), 220-245.

Panthong, K., Chadcham, S., & Pitukvattananon, K. (2011). Effects of Item Difficulty and Students’ Ability on EEG: An Event-Related Potentials Study During Arithmetic Testing. Research Methodology

& Cognitive Science, 9(1), 62-77.

Poe, G. R., Walsh, C. M., & Bjorness, T. E. (2010). Cognitive neuroscience of sleep. Prog Brain Res, 185(8), 1-19.

Sarter, M., Gehring, W. J., & Kozak, R. (2009). More attention must be paid: the neurobiology of attentional effort. Brain Res Rev, 51(2), 145-160.

Souto, D., & Kerzel, D. (2011). Attentional constraints on target selection for smooth pursuit eye movements. Vision Res, 51(1), 13-20.

Tang, Y.-Y., Ma, Y., Wang, J., Fan, Y., Feng, S., Lu, Q., Yu, Q, Rothbart, M. K, Fan, M., & Posner, M. I. (2007). Short-term meditation training improves attention and self-regulation. Proceedings of the National

Academy of Sciences, 104(43), 17152-17156.

Treisman, A. M., & Gelade, G. (1980). A feature-integration theory of attention. Cognitive psychology, 12(1), 97-136.

Unsworth, N., & Spillers, G. J. (2010). Working memory capacity: Attention control, secondary memory, or both? A direct test of the dual-component model. Journal of Memory and Language, 62(4), 392-406.

Waxman, S. G., & DeGroot, J. (1995). Correlative Neuroanatomy(22

nded.). Norwalk, CT: Appleton & Lange.

Wickens, C. D., & Carswell, C. M. (2006). Information Processing Handbook of Human Factors and Ergonomics: John Wiley & Sons, Inc.

Woodman, G. F. (2010). A brief introduction to the use of event-related potentials in studies of perception and attention. Attention, Perception,

& Psychophysics, 72(8), 2031-2046.