กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยกับการทดสอบเชิงประจักษ์ของตัวแปรสาเหตุและผลลัพธ์

Main Article Content

ชัญญาภัค หล้าแหล่ง
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
จันทนา แสนสุข

Abstract

      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบปัจจัยสาเหตุ ได้แก่ การมุ่งตลาดและแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งผล
ต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ซึ่งประกอบด้วย การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว การพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม
และรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทดสอบผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพในการแข่งขันและผลการดำเนินงานของธุรกิจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษากับผู้บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001
จำนวน 185 ราย สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
      ผลการศึกษาปรากฏว่า การมุ่งเน้นตลาดและแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียวทั้ง 3 ด้าน คือ 1) การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว การพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม และ
รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้พบว่า กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวเพียง 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนา
กระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อมและด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพ
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและประสิทธิภาพในการแข่งขัน ยกเว้นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวซึ่งไม่ส่งผล นอกจาก
นี้ คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าและประสิทธิภาพในการแข่งขันส่งผลกระทบเชิงบวกกับผลการดำเนินงานของธุรกิจ
และพบว่า ตัวแปรควบคุมขนาดของธุรกิจมีผลกระทบต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว
และด้านการพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์นวัตกรรม
สีเขียวเพื่อพัฒนาคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าและประสิทธิภาพในการแข่งขัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของธุรกิจ

 

      The objectives of this study were to examine antecedent variables of market and stakeholder pressures in relation to green innovation strategies, which composed of the creative green products, development to environment process, and environmental management model, and to test the impact of green innovation strategies that affected quality of customer relationships, competitive efficiency, and business performance. The questionnaires were used to collect data from 185 executive officers in industrial manufacturing firms in Thailand in which their firms have been obtained ISO 14001 standard: Environmental management. The multiple regression analysis was employed to test the hypotheses.
     The results showed that market and stakeholder pressures had positive effect on all three green innovation strategies, that is, 1) the green innovation strategies, 2) the development to environment process, and 3) environmental management model. Besides, the two variables of green innovation strategies (i.e. the development to environment process and environmental management model) positively affected the quality of customer relationships and competitive efficiency, but they did not affect the creative green products. Furthermore, the customer relationship and competitive efficiency had positive effect on business performance. In addition, a firm size was included in the model as control variable and it was found that this variable also affected the green innovation strategies, namely, the creative green products and the development to environment. The current
research is able to adopt as the guideline in determining the green innovation strategies for increasing the customer relationship, competitive efficiency, and also business performance.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)

References

พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล. (2550). โลจิสติกส์ก้าวย่างประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน์.กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.

สิทธิชัย ฝรั่งทอง. (2553). ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ด้วยการตลาด. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.

Alhadid, A. Y., & As’ ad, H. A. R. (2014). The impact of green innovation on organizational performance, environmental management behavior as a moderate variable: An analytical study on nuqul group in

jordan. International Journal of Business and Management, 9(7), 51.

Banerjee, S. B., Iyer, E. S., & Kashyap, R. K. (2003). Corporate environmentalism: Antecedents and influence of industry type. Journal of Marketing, 67(2), 106-122.

Battour, M., Ismail, M. N., & Battor, M. (2011). The impact of destination attributes on Muslim tourist’s choice. International Journal of tourism research, 13(6), 527-540.

Chan, R. Y., He, H., Chan, H. K., & Wang, W. Y. (2012). Environmental orientation and corporate performance: The mediation mechanism of green supply chain management and moderating effect of competitive intensity. Industrial Marketing Management, 41(4), 621-630.

Chandler, A. D. (1990). Strategy and structure: Chapters in the history of the industrial enterprise (Vol.120). MIT press.

Chang, N. J., & Fong, C. M. (2010). Green product quality, green corporate image, green customer satisfaction, and green customer loyalty. African Journal of Business Management, 4(13), 2836.

Chen, Y. S. (2008). The positive effect of green intellectual capital on competitive advantages of firms. Journal of business ethics, 77(3), 271-286.

Chen, Y. S., Lai, S. B., & Wen, C. T. (2006). The influence of green innovation performance on corporate advantage in Taiwan. Journal of business ethics, 67(4), 331-339.

Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2006). Business research methods.

Daft, R. L., & Marcic, D. (2008). Management: The new workplace. Evans Publishing Group.

Day, G. S., & Vander Bulte, C. (2002). Superiority in Customer Relationship management. Consequences for Competitive Advantage and Performance, Cambridge: Marketing Science Institute.

Fussier, C. (1996). Driving Eco-Innovation: A Breakthrough Discipline for Innovation and Sustainability (London: Pitman). FusslerDriving Eco-Innovation a Breakthrough Discipline for Innovation and Sustainability 1996.

Gavronski, I., Klassen, R. D., Vachon, S., & do Nascimento, L. F. M. (2011). A resource-based view of green supply management. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review,

(6), 872-885.

Gordon, L. A., Loeb, M. P., & Tseng, C. Y. (2009). Enterprise risk management and firm performance: A contingency perspective. Journal of Accounting and Public Policy, 28(4), 301-327.

Griffith, R., Huergo, E., Mairesse, J., & Peters, B. (2006). Innovation and productivity across four European countries. Oxford review of economic policy, 22(4), 483-498.

Guang Shi, V., Lenny Koh, S. C., Baldwin, J., & Cucchiella,

F. (2012). Natural resource based green supply chain management. Supply Chain Management: An International Journal, 17(1), 54-67.

Hair, J. F., Black, B., Babin, B., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis. Vol 6. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Hult, G. T. M., & Scott Swan, K. (2003). A Research agenda for the nexus of product development and supply chain management processes. Journal of Product Innovation Management, 20(5), 333-336.

Johnson-Conley, C. D. (2009). Using Community-based Participatory Research in the Development of a Consumer-driven Cultural Competency Tool. Ph.D. Dissertation, University of Washington Graduate School.

Kang, S., & Hur, W. M. (2012). Investigating the antecedents of green brand equity: a sustainable development perspective. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 19(5), 306-316.

Lee, C. F., Lee, J. C., & Lee, A. C. (2000). Statistics for business and financial economics 1. Singapore: World Scientific.

Molina-Azorín, J. F., Claver-Cortés, E., Pereira-Moliner, J., & Tarí, J. J. (2009). Environmental practices and firm performance: an empirical analysis in the Spanish hotel industry. Journal of Cleaner Production, 17(5), 516-524.

Nunes, B., Bennett, D., & Shaw, D. (2013). Building a competitive advantage through sustainable operations strategy.

Nunta, S., Ooncharoen, N., & Jadesadalug, V. (2012). The effects of service innovation strategy on business performance of spa business in Thailand. International Journal of Business Research, 12(3), 35-55.

OECD. (2013). Education at a Glance 2013; OECD Indicators. OECD Publishing.

Panayides, P. M. (2007). The impact of organizational learning on relationship orientation, logistics service effectiveness and performance. Industrial Marketing Management, 36(1), 68-80.

Razalli, M. R., Abdullah, S., & Yusoff, R. Z. (2012). Is Halal certification process “green”?. The Asian Journal of Technology Management Vol, 5(1), 33-41.

Roberts, N., & Grover, V. (2011). Investigating firm’s customer agility and firm performance: The importance of aligning sense and respond

capabilities. Journal of Business Research, 65(5), 579-585.

Rovinelli, R. J., & Hambleton, R. K. (1976). On the use of content specialists in the assessment of criterion-referenced test item validity.

Schermerhorn, J. R., Hunt & Osborn, R. N. (2011).

Organizational Behavior, (8th ed.). New York: John Wiley & Sons

Slater, S. F., & Narver, J. C. (1996). Competitive strategyin the market-focused business. Journal of marketfocused management, 1(2), 159-174.

Tekleab, A. G., Takeuchi, R., & Taylor, M. S. (2005). Extending the chain of relationships among organizational justice, social exchange, and

employee reactions: The role of contract violations. Academy of Management Journal, 48(1), 146-157.

Zhang, B., Bi, J., Yuan, Z., Ge, J., Liu, B., & Bu, M. (2008). Why do firms engage in environmental management? An empirical study in China. Journal of Cleaner Production, 16(10), 1036-1045.