การตรวจสอบความแปรปรวนดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานโดยใช้สถิติทดสอบเลวีนแบบปรับใหม่

Main Article Content

สุดาพรรณ อาจกล้า
เสรี ชัดแช้ม
พัชรี วงษ์เกษม

Abstract

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสถิติทดสอบเลวีนแบบปรับใหม่ โดยใช้ค่ากลางตัวใหม่ ตามข้อเสนอแนะ
ของ Boos and Brownie (2004) โดยการตัดปลายข้อมูล 5% (MLT5), 10% (MLT10), 15% (MLT15), และ 20% (MLT20) ในกรณีข้อมูลจริงมีค่านอกเกณฑ์ 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบเลวีนแบบปรับใหม่กับสถิติ
ทดสอบเลวีนแบบเดิม 3 วิธี (LT, B-FT และ FT) ภายใต้ 280 สถานการณ์ จาก 4 เงื่อนไข ได้แก่ ร้อยละของค่านอก
เกณฑ์ การแจกแจงของประชากร อัตราส่วนความแปรปรวนของประชากร และขนาดตัวอย่างใน แต่ละประชากร ศึกษา
ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 และ .05 โดยใช้การจำลองข้อมูลด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล ทดลองซ้ำ 10,000 ครั้ง ในแต่ละสถานการณ์ และ 3) ตรวจสอบความแปรปรวนของดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงที่ 4 (ปี พ.ศ. 2543 ถึง 2555) โดยใช้สถิติทดสอบเลวีนแบบปรับใหม่ ผลการศึกษาปรากฏว่า

1) สถิติทดสอบเลวีนแบบปรับใหม่คือ

capture_01

2) ประสิทธิภาพของสถิติทดสอบเลวีนแบบปรับใหม่ตัดปลาย 15% (MLT15) ดีกว่าสถิติทดสอบเลวีนแบบเดิม
จำนวน 55 สถานการณ์
3) ความแปรปรวนของดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานรายไตรมาส ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ถึงที่ 4 (ปี พ.ศ. 2543
ถึง 2555) ไม่ต่างกัน

 

 

 

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)

References

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์และสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน. (2555). วารสารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์, 8(26), 30-31.

Berger, P. D., & Maurer, R. E. (2005). Experimental Design with Applications in Management, Engineering,and the Sciences. United States: Duxbury.

Boos, D. D., & Brownie, C. (2004). Comparing variances and other measures of dispersion. Statistical Science, 19, 571-578.

Bradley, J. V. (1978) Robustness?. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 31, 321-339.

Brown, M. B., & Forsythe, A. B. (1974). Robust tests for the equal variances. American Statistical Association, 69, 364-367.

Cunningham, D. W., & Wallraven, C. (2012). Experimental Design: from user Studies to Psychophysics.United States: Talor & Francis Group.

David, W. N., & Bruno, D. Z. (2010). A new nonparametric levene test for equal variances. Psicologica, 31, 401-430.

Erceg-Hurn, D. M., & Mirosevich, V. M. (2008). Modern robust statistical methods: An easy way to maximize the accuracy and power of your research. American Psycologist Association, 63(7), 591-601.

Fidell, T. (2007). Experimental Design Using ANOVA. United States: Duxbury.

Frutos, I. P. (2009). The behaviour of the modified Levene’s test when data are not normally distributed. Cumputational Statistics, 24, 671-693.

Gastwirth, L. J., Gel, R. Y., & Miao, W. (2009). The impact of Levene’s test of equality of variances on statistical theory and practice. Statistical Science, 24(3), 343-360.

Howell, D. C., (2008).Fundamental Statistics for the BehavioralScience (6th ed.). California: Thomson.

Kao, L. S., & Green, C. E. (2008). Analysis of Variance: Is There a Difference in Means and What Does It Mean?. National Institutes of Health, 144, 158-170.

Levene, H, (1960). Robust Testes for Equality of Variance. In Contributions to Probability and Statistics, 278-292.

Miller, R. G. (1968). Jacknifing Variances. Annals of Mathematical Statistics, 39, 567-582.

Nordstokke, D. W., & Zumbo, B. D. (2010). A new nonparametric Levene Test for equality variances. Educational Research and Policy Studies, 31, 401-430.

Pagano, R. R. (2013). Understanding Statistics in the Behavioral Sciences(10th ed.). Canada: Cengage Learning.

Pannik, M. J. (2012). Statistical Inference: A Shot Course. New Jersey: John Wiley & Sons.

Stevens, J. P. (2009). Appiled Multivariate Statistics for the Social Science.(5th ed.). New York: Routlede.

Wilcox, R. R. (2009). Basic Statistics: Understanding Conventional Methods and Modern Insights. New York: Oxford University Press.

Yang, H., & Huck, S. W. (2010). The importance of attending to underlying statistical assumptions. Newborn & Infant Nursing Reviews, 10(1), 44-49.