การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน ของครูระดับประถมศึกษา Development of Evaluation Criteria for Formative Assessment Skills of Primary School Teachers

Main Article Content

วาทิณี จิตรสำรวย
เสรี ชัดแช้ม
ภัทราวดี มากมี
สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์

Abstract

             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูระดับประถมศึกษา ด้วยเทคนิคเดลฟายแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รอบ กับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 18 คน จัดลำดับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ 2) พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกณฑ์การประเมินแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม PHP และ 3) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนระหว่างครูชำนาญการพิเศษกับครูผู้ช่วย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบ แมน-วิทนีย์ ยู (Mann-Whitney U test) ผลการวิจัยปรากฏว่า

              1. เกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูระดับประถมศึกษาประกอบด้วย 5 ด้าน (20 ตัวบ่งชี้) ได้แก่ 1) ด้านความรู้เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน จำนวน 3 ตัวบ่งชี้  2) ด้านความรู้เกี่ยวกับการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ 3) ด้านความรู้เกี่ยวกับการประเมินเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ 4) ด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ และ 5) ด้านความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียน จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ สามารถจำแนกระดับทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูระดับประถมศึกษาออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับที่ 1 (ต้องปรับปรุง) ถึงระดับที่ 5 (ดีเด่น)

              2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูระดับประถมศึกษาแบบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานในระดับดี

              3. ผลการเปรียบเทียบการประเมินทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูระดับประถมศึกษาระหว่างครูชำนาญการพิเศษกับครูผู้ช่วยชี้ให้เห็นว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูชำนาญการพิเศษมีผลการประเมินทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนสูงกว่าครูผู้ช่วย

              ผลการวิจัยยืนยันว่า เกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการประเมินทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูระดับประถมศึกษา

 

              The objectives of this research were (1) to develop evaluation criteria for assessing the formative assessment skills among primary school teachers using a modified three round e-Delphi procedure based on eighteen experts; (2) to develop an online evaluation program using PHP; and (3), to compare the formative assessment skills exhibited between senior professional teachers and novice teachers. Data were analyzed using Mann-Whitney U test. The results were as follows:

              1. The developed evaluation criteria of the formative assessment skills among primary school teachers consisted of five components with twenty indicators. The components were      1) identifying the goals for learning (three indicators); 2) providing feedback to learners (three indicators); 3) assessment for learning (six indicators); 4) pedagogical content knowledge (five indicators); and 5) learning experience of learners (three indicators). Evaluation criteria of the formative assessment skills among primary school teachers was categorized into five levels from 1 (needing improvement) to 5 (excellent).

              2. The developed online program for the evaluation criteria of the formative assessment skills among primary school teachers was accepted by users.

              3. The evaluation of the formative assessment skills between senior professional teachers and novice teachers was found to be statistically significant at the .01 level. Senior professional teachers have higher formative assessment skills than novice teachers.

              The results confirmed that the developed criteria are suitable for the evaluation of the formative assessment skills among primary school teachers.

 

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)

References

ศิริชัย กาญจนวสี. (2553). การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. กรุงเทพฯ:

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุภกร บัวสาย. (2556). การทดสอบแบบ "พิพากษา" กับแบบ "พัฒนา". จดหมาย

ข่าวสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 127(1), 1-2.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

Bailey, A.L. & Heritage, M. (2008). Formative Assessment for

Literacy, Grades K-6: Building reading and academic language

skills across the curriculum. Thousand Oaks, California:

Sage/Corwin press.

Bell, B., & Cowie, B. (2001). Formative assessment and science

education. London: Kluwer Academic Publishers.

Black, P., & Wiliam, D. (2002). Inside the Black Bok : Raising

standards through classroom assessment. London, King

College, London school of Education.

Black, P., & Wiliam, D. (2004). The formative purpose: Assessment

must first promote learning. Yearbook of the National Society

for the Study of Education, 103(2), 20-50.

Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B., & Wiliam, D. (2002).

Working inside the Black Box Assessment for learning in the

classroom. London: Department of Education Professional

studies, King’s.

Black, P. & Wilson, M. (2009). Learning Progressive to guide

systems of formative And summative assessment. Paper

Presented at the Annual meeting of the American Educational.

Research Association San Diego. California.

Brookhart, S. M., Moss, C. M., & Long, B. A. (2008). Professional

development in formative : Effects on teacher and student

learning. Paper Presented at the meeting of the National

council on Measurement in Education. New York.

Chou, C. (2002). Developing the e-Delphi system: a web-based

forecasting tool for educational research. British Journal of

Educational Technology, 33(2), 233-236.

Creswell, J. H. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, &

Mixed Methods Approaches. (4th ed.). Thousand Oaks,

California: Sage Publications.

Edmonds, W. A., & Kennedy, T. D. (2017). An applied reference

guide to research designs: Quantitative, qualitative, and mixed

methods. Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Harlen, W. (1998). Classrooom assessment: a dimension of purpose

and procedures. Paper presented at the Annual Conference of

the New Zealand Association for Research in Education.

Dunedin: New Zealand.

Heritage, M. (2010). Formative assessment: Making it happen in the

classroom. California: Corwin Press.

Macmillan, T.T. (1971). The delphi technique. Paper Presented at the

annual meeting of the California Junior Colleges Associations

Commtitee on Research and Development, May 3-5, 1971.

Monterey: California.

Tunstall, P., & Gipps, C. (1996). Teacher feedback to young children

in formative assessment : A typology. British Educational

Research Journal, 22(4), 389-404.

Van de Ven, A.H., Angle, L.H. & Poole, M.S. (1989). Research on the

management of innovation. New York: Haper Row.

Wiersma, W., & Jurs, S. G. (2009). Research methods in education:

An introduction (9th ed.). Boston: Pearson.