การเลือกชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์และความคาดหวังจากการ ชมภาพยนตร์ไทย

Authors

  • กอบกูล จันทรโคลิกา College of Innovation management, Rajamangala University of Technology Rattanakosin

Abstract

This research focused on the factors that determine why Thai audience members go to the see movies in the theater, and their expectations for Thai and foreign movies. Using a Poisson regression model, the study revealed that the audience characteristics (i.e. gender, income, educational level, and marital status) and the characteristics of the movie (i.e. leading actor or actress, the movie’s producer) have significant impacts on the frequency of movie-attendance. The research also finds that Thai audience’s form expectations about movies in accordance with gratifications theory. Thai audiences generally expect Thai movies to be humorous, implying that they go to Thai movies for entertainment purpose. Conversely, Thai audiences generally expect to see more content from the foreign or Hollywood movies.

The estimated results from Logit models confirm a significant relationship between decisions to go to Thai movies and expectations from the movies, it also reveals significant details of movie-going behaviors (i.e. movies genres and attitude toward Thai movies) and characteristic of the audiences (i.e. income levels). Additionally, the results of the opinions of audiences indicate that Thai movie-makers should emphasize improving the scripts and plots of movies as their first priority, though they can also improve movies by improving film-making techniques, casting appropriate actors and actresses, and improving the production and financial performance of movies. Finally, this study finds that the Thai government should play a more active role in supporting the Thai movie-maker industry.

References

1. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (2549). อุตสาหกรรมภาพยนตร์: การเจรจาเปิดตลาดกับประเทศคู่ค้าสาคัญ. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงอุตสาหกรรม.
2. กฤษฎา ทาวี. (2542). ทัศนะของผู้เข้าชมภาพยนตร์ต่อการตรวจพิจารณาภาพยนตร์: ศึกษาเฉพาะกรณีผู้เข้าชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์เครือ อี.จี.วี. วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
3. วรนุช ตั้งควิวิช. (2541). ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสารต่อการสื่อสารทางด้านการตลาดของโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์เครืออีจีวี. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน), คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
4. วัฒนา คงวิทยาถาวร. (2546). บทบาทของนิตยสารภาพยนตร์ที่มีต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน), คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
5. บุญชู เผ่าสวัสดิ์ยรรยง. (2546). รูปแบบในการดาเนินชีวิต และการเปิดรับสื่อโฆษณาภาพยนตร์กับการตัดสินใจซื้อวัสดุบันทึกภาพและเสียงของภาพยนตร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน), คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
6. สุชาดา วิวัฒน์วิชา. (2544). ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาอารมณ์ขัน. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน), คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
7. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2548). “อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย: การเติบโตที่น่าจับตามอง,” กระแสทรรศน์, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1791. วันที่ 26 สิงหาคม 2548.
8. Austin, B.A. (1986). “Motivations for Movie Attendance.” Communication Quarterly, Vol. 34(2), Spring, pp. 115-126.

Downloads

How to Cite

จันทรโคลิกา ก. (2010). การเลือกชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์และความคาดหวังจากการ ชมภาพยนตร์ไทย. Thailand and The World Economy, 28(1), 122–153. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/TER/article/view/137349