เดิม                แบบตัวเลข (Numberic) และ ต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้

เปลี่ยนเป็น         APA 6th Edition และ ต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้

http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/doc/parichartjournal/th/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95.pdf