Focus and Scope

วารสารปาริชาต เป็นวารสารเผยแพร่ และรับตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ และผลงานวิชาการรับใช้สังคมทางด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเงิน ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่าง ๆ 

ประเภทของผลงานที่จะรับตีพิมพ์

1. บทความวิจัย (Research Articles)

2. บทความวิชาการ (Articles)

3. บทความรับใช้สังคม (Socially-Engaged Articles)

4. บทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

5. บทความปริทัศน์ (Review Article)

 นโยบายของการจัดพิมพ์วารสาร

1. เรื่องที่รับพิมพ์ในวารสารวิจัยนี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร รายงานหรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน

2. ผู้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนี้จะต้องเป็นสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณเท่านั้น ยกเว้นบทความพิเศษที่กองบรรณาธิการพิจารณาให้ได้รับการยกเว้น

3. ต้นฉบับจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่ถ้าเป็นผลงานการวิจัยต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4. เนื้อหา บทความ หรือข้อคิดเห็นที่พิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น กองบรรณาธิการ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย

5. ต้นฉบับจะต้องได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ อย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ

Peer Review Process

นโยบายการพิจารณาบทความ คำอธิบาย

ได้ดำเนินการจัดทำวารสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ จึงกำหนดให้บทความที่เสนอตีพิมพ์ในวารสาร ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ และ มีประสบการณ์ สามารถให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่นักวิจัยก่อนการตีพิมพ์ จำนวน 2 ท่าน อาจมีการประเมินต่างกันนั้น ให้บรรณาธิการพิจารณา โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความและผู้ประเมินบทความ (double blinded peer review) 

เกณฑ์การพิจารณาบทความ

1. ชื่อเรื่อง

2. บทคัดย่อ และคำสำคัญ

3. Abstract

4. บทนำ

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6. วิธีวิจัย หลักการวิจัย

7. ภาพประกอบ ตาราง

8. การสรุปผล วิเคราะห์ผล และข้อเสนอแนะงานวิจัย

9. การอ้างอิง

10. ภาษาที่ใช้

11. ความยาวของบทความวิจัย

12. ความมีคุณค่า ความน่าสนใจของบทความวิจัย  ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์

13. บทความนี้ไม่มีความซ้ำซ้อนจากหนังสือ หรือวารสารอื่น

14. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

15. ความเห็นสรุปเกี่ยวกับการพิมพ์บทความวิจัยนี้ลงวารสาร

Publication Frequency

กำหนดออก ปีละ 3 ฉบับ

  - ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

  - ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม

  - ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม

จำนวนบทความต่อฉบับ คือ จำนวน 10 บทความต่อฉบับ

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Sponsors

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 222  หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

Thaksin University Journal office, Research and Development Institute Thaksin University 222 M. 2 Ban-Prao sub-district, Pa-Pra-Yom district, Phatthalung province, 93210, Thailand

  • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

Sources of Support

  • มหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University)

 ISSN 0857-0884 (print)

 ISSN 2651-0804 (online)

เริ่มทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558