วาทกรรมว่าด้วยวัฒนธรรมชุมชน จากวรรณกรรมเรื่องแผ่นดินอื่น

Main Article Content

นิฐา กำเนิดทอง

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวาทกรรมว่าด้วยวัฒนธรรมชุมชนโดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นใหญ่ คือ วาทกรรมว่าด้วยความเชื่อของชุมชน วาทกรรมว่าด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และวาทกรรมว่าด้วยวิถีชุมชนและความเป็นชุมชน
          ผลการศึกษาปรากฏว่าวาทกรรมว่าความเชื่อของชุมชนประกอบด้วยพฤติกรรมการสร้างความเชื่อ ปาฏิหาริย์กับการสร้างความเชื่อ และการเล่าลือกับการสร้างความเชื่อ เป็นวาทกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนในชุมชนมีการยกย่องนับถือ หรือมีความศรัทธาของบรรพบุรุษของชุมชน ซึ่งทำ�ให้บุคคลสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกัน และก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน วาทกรรมว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติประกอบด้วย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติกับการดำ�รงชีวิต การไม่ทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติวาทกรรมนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันธรรมชาติ และมีความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ แสดงถึงความเป็นชุมชนอย่างแท้จริงวาทกรรมว่าด้วยวิถีชุมชนและความเป็นชุมชนประกอบด้วยความมีน้ำ�ใจ การพึ่งพาอาศัย และเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง สร้างวาทกรรมนี้เพื่อให้เห็นความเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และยังสามารถต่อต้านอำ�นาจรัฐจากภายนอกที่เข้ามาได้อีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)