การอนุรักษ์และพัฒนาดนตรี ในศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยมุสลิม กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

จุฑาศิริ ยอดวิเศษ

Abstract

         ดนตรีในศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยมุสลิม กรุงเทพมหานคร มีขึ้นพร้อมกับการอพยพของชาวมุสลิมจากทางตอนใต้ของประเทศไทย พบมีอยู่ 2 ประเภทคือ ลิเกเรียบและนาเสปโบราณ การแสดงลิเกเรียบพบในเขตคลองสามวาและเขตสะพานสูง ส่วนการแสดงนาเสปโบราณ พบในเขตราชเทวี สภาพและปัญหาของการแสดงดนตรีในศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยมุสลิม กรุงเทพมหานคร พบว่าแบ่งออกได้เป็น 5 ด้านคือ 1) ด้านความเข้าใจตามหลักศาสนา 2) ด้านความนิยมของคนดู 3) ด้านการเข้ามาของสื่อสมัยใหม่ 4) ด้านการสืบทอด 5) ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีในศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยมุสลิม กรุงเทพมหานครคือ แทรก ในกิจกรรมรื่นเริงอื่นๆ สร้างเครือข่ายความเข้าใจทางดนตรีจากกลุ่มเล็กๆ ให้ขยายเป็นกลุ่มใหญ่ จัดทำ�วีดีทัศน์เกี่ยวกับดนตรีอิสลาม จะช่วยให้วัฒนธรรมของชาวบ้านซึ่งถูกละเลยมานานปรากฏอยู่ในวิถีแห่งสังคมไทยทั้งนี้ต้องเป็นการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในชุมชน องค์กรของรัฐ และองค์กรเอกชน เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน ให้ตระหนักในความสำ�คัญของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และช่วยกันหาทางอนุรักษ์และสืบทอดให้วัฒนธรรมเหล่านี้ยั่งยืนสืบไป

          The music in the performing arts of Thai Muslim in Bangkok wasbrought along with the migration of the Thai Muslim from Southern Thailand.Nowadays, there were two types of performing arts of Thai Muslim inBangkok, like riap and ancient nasep.Li-ke riap performing art was found inKhlong Samwa and Saphan Sung districts, whereas the ancient nasep wasfound in Ratchatheqi district. On the situation and problems of musicperformance in folk performing arts of Thai Muslim in Bangkok, five aspectshad to be considered : 1) on the understanding of religious codes of conduct;2) on the popularity among the audience; 3) on the presence of new technologies; 4) on transmission; 5) on the support from the government and involved sectors. Concerning the ways to conserve and develop. Music in folk Muslim performing arts should be used also in other entertaining activities; building up music understanding network, beginning with a smaller group and then expanding it into a larger group; producing Islam music video for interested people, then they could watch and learn on various occasions. However, these must be done through the co-operation among community’s members, government’s organizations and private organizations. Finding the ways to conserve and transmit this culture for the long-lasting continuity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)