ทัศนะกองทัพบก ต่อปัญหาชายแดนใต้ พ.ศ.2547-2553

Main Article Content

วันวิชิต บุญโปร่ง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะกองทัพบกต่อปัญหาชายแดนใต้ พ.ศ.2547-2553 โดยศึกษาในประเด็น สาเหตุแห่งปัญหา ยุทธศาสตร์มวลชนและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาของกองทัพบก ซึ่งน่าจะส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาและการแก้ปัญหาชายแดนใต้ของรัฐบาลไทยในอนาคต สำ�หรับวิธีการวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยหลักฐานเอกสารเพื่อศึกษาทัศนะกองทัพบกต่อประเด็นเหล่านี้คือ วารสารเสนาธิปัตย์ และยุทธโกษ จากการศึกษาพบว่า กองทัพบกได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติปัญหาชายแดนใต้ในประเด็นสาเหตุแห่งปัญหา ตามทัศนะเดิมของกองทัพบกเป็นเรื่องการก่อการร้าย มาสู่การยอมรับมิติปัญหาประวัติศาสตร์ ความยุติธรรม ความเสมอภาคทางสังคมและเศรษฐกิจ ทางด้านประเด็นยุทธศาสตร์มวลชนพบว่าจากเดิมที่กลุ่มคนมุสลิมจะต้องถูกเฝ้ามองและจับตาจากฝ่ายรัฐ มาสู่การเน้นสร้างความเข้าใจและการเห็นพ้องกับความหลากหลายกับประชาชนในพื้นที่มากขึ้น และประเด็นในพื้นที่ชายแดนใต้ กองทัพบกได้ใช้แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)