กระบวนการมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

Main Article Content

นฤมล ภูมิระวิ

Abstract

แผนแม่บทชุมชนเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนของชุมชน และการเกิดพลังอำ�นาจให้แก่ประชาชนในชุมชน มีหลายชุมชนในประเทศไทย ที่ได้นำกระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนสร้างให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งที่ประสบผลความสำเร็จและไม่สำเร็จโดยขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการของแต่ละชุมชน ผลจากการวิจัยโดยใช้วิธีสนทนากลุ่มระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ชี้ให้เห็นถึงประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จของชุมชนตำ�บลวังตะกออำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ซึ่งมีขั้นตอนที่สำคัญคือ การเตรียมวิทยากรกระบวนการ การประเมินศักยภาพของชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน การศึกษาดูงาน การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาชุมชน การเปิดเวทีประชาพิจารณ์แผนแม่บทชุมชน นอกจากนี้ปัจจัยสำ�คัญที่มีส่วนหนุนเสริมให้การจัดทำแผนแม่บทชุมชนประสบความสำเร็จนอกเหนือจากขั้นตอนที่กล่าวถึง คือ กระบวนการในการจัดการข้อมูลให้เพียงพอต่อการตัดสินใจ การปรับความคิดของชุมชนให้เกิดการพึ่งตนเองแทนการหวังพึ่งของบประมาณจากรัฐเท่านั้น และการแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของคนในชุมชนอย่างชั

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)