ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในคุณภาพ บริการของอุตสาหกรรมบริการ

Main Article Content

กฤษมาพร พึ่งโพธิ์
สวัสดิ์ วรรณรัตน์

Abstract

         งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ5 ดาว เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงลักษณะประชากรและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการโรงแรม ใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจเก็บข้อมูลแบบสอบถามจำนวน400 ชุด จาก 30 โรงแรม ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ย ไม่มีความแตกต่างกัน ประชากรศาสตร์ด้านอาชีพมีความแตกต่างกัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังมากที่สุดคือ ความเป็นรูปธรรมของบริการ รองลงมา คือ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุด คือ การเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ

          The Objectives of this study were to find the affecting factor of Service Quality for 5 Star Hotels in Bangkok. The Questionnaire 400 samples were used to collect data at 30 hotels five star hotels in Bangkok. This paper found the demographic factors such as age education occupation and income has effect Factor to Service Quality and Sex and frequency did not effect to customer expectation. The most important factor that Tangibles Reliability and the less Empathy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Articles)