การประยุกต์ใช้วิธี Analytioal Hierarohy Process ในโมเดลสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับอุดมศึกษา

Main Article Content

ประณมกร อัมพรพรรดิ์

Abstract

This research aimed to apply an Analytical Hierarch Process (AHP) in a decision making model for university selection in academicyear 2010. The decision makers, using accidental sampling, had evaluatedthe given criteria and alternatives by AHP method, to determine the most importantcriteria, which had an impact on their decision making, and to determine theranking of universities in their alternatives.
           The outcomes from this study had shown that the decision makers wereinterested to study at Rajabhat University. The highest importance weight ofcriteria (from 15 criteria), evaluated by the decision makers, were ranking from"Convenience Traveling", "lnexpensive Tuition", "Tuition Payment System inconvenience", "Achievement Opportunity", "Scholarship Support", and "Advice  from Teacher/ Senior/ Friends", consequentlV.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)