Contact

สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 อาคารท่าชัย (ชั้น 4) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด
Phone +66 81621 2871

Support Contact

นายปัญญา ศรีเพชรสุพรรณ
Phone +66 84644 5886