Contact

ที่อยู่ : กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เขตสำนักงานอธิการบดี 99 หมู่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ : 0-7370-9030 ต่อ 1161

โทรสาร   : 0-7370-9030

มือถือ   : 09-3604-3247

E-mail   : pnu_huso@hotmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/pages/วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์/687673551243447

Principal Contact

Dr.Sarannee U-senyang
Princess of Naradhiwas University
Phone 09-3604-3247

Support Contact

นางปิยนุช วัจนศิริ
Phone 09-3604-3247