ที่ปรึกษาวารสาร   

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส

ชนะวงศ์

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก

พลาศัย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์

แสงมณี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์

ศรีสวัสดิ์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์

ศิริพันธุ์

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทอง

แก้วฉาย

 

อาจารย์มารีย๊ะ

ปุเต๊ะ

 

 

 

 

บรรณาธิการ          

 

 

อาจารย์ ดร.สรัญณี

อุเส็นยาง

 

 

 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อานิส

พัฒนาปรีชาวงศ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  

แก้วหนูนวล

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.อิมรอน

มะลูลีม

แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร/มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ

มะลูลีม

แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร  /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์

จินดานุรักษ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์

งัดกระโทก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี

ลาเต๊ะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชลินจ์

จีนนุ่น

มหาวิทยาลัยทักษิณ

Assoc. Pro f. Sr. Dr. Mohd. Nasrun Mohd. Nawi

Universiti Utara Malaysia

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อนิวัช

แก้วจำนงค์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซอฮีบูลบะห์รี

บินโมง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต

สงสม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยปริณ

ทองสามสี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา

บุญปราการ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว

จันทร์กิ่งทอง

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี

นาคเรือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรัฏฐ์

รินไธสง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์ ดร.นริศา 

ไพเจริญ         

มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ ดร.ทวีลักษณ์

พลราชม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์

ชัชวาลย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Dr. Syeliya Mohd Zaini

 

Universiti Kuala Lumpur

Dr. Syahro Syerina Syahrin

 

Universiti Kuala Lumpur

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรสนี

จริยะมาการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธมยันตี

ประยูรพันธ์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตัรมีซี

สาและ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุสลิม

คาเรง

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชดนัย

จุ้ยชุม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฎีน 

นิติภาค

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์

สังขพันธ์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อาจารย์รจเรข

กำแหงกิจ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อาจารย์อรอนงค์

อิสระนรากุล

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กองจัดการ                    

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทาน

ศรีชัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชดนัย ม

จุ้ยชุม

 

นางสาวนฤมล 

รัตนธานี

 

นางปิยนุช

วัจนศิริ

 

นางสาวซัมซียะห์

เจ๊ะสาเม๊าะ