ที่ปรึกษาวารสาร

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จงรัก พลาศัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์

อาจารย์มารีย๊ะ ปุเต๊ะ

     บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ .ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

     ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.อับดุลรอฮีม วายะโยะ

อาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล

อาจารย์สุรเชษฐ์ สังข์พันธ์

อาจารย์เดชดนัย จุ้ยชุม

     กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ                        ตำบลบ้านเปิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.อิมรอน มะลูลีม                    แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม                        แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      

รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จรจิตร               มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ         มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนง         มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Assoc. Prof. Sr. Dr. Mohd Nasrun Mohd Nawi        Universiti Utara Malaysia

Dr. Syeliya Mohd Zaini                               Universiti Kuala Lumpur

Dr. Syahro Syerina Syahrin                       Universiti Kuala Lumpur

Mr.Patrick Wauters                                     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

อาจารย์ ดร.ซอฮีบูลบะห์รี บินโมง                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์ ดร.อนันต์ มาลารัตน์                          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ                    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

อาจารย์ ดร.นริศา ไพเจริญ                            มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิส พัฒนาปรีชาวงศ์       มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อาจารย์ ดร.โรสนี จริยะมาการ                       มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อาจารย์ ดร.อรทัย พรมเทพ                           มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อาจารย์อะลี เจ๊ะแล                                        มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อาจารย์ฟารีดากิตติวิโรจน์                              มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อาจารย์เปาซี วานอง                                       มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อาจารย์อรอนงค์ อิสระนรากุล                         มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อาจารย์ประจักษ์ เทพคุณ                               มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อาจารย์รจเรข กำแหงกิจ                                มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อาจารย์รัฐพร ศิริพันธุ์                                     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กองจัดการ

อาจารย์พระรักษ์ อมรศักดิ์

อาจารย์มุสลิม รอกา

อาจารย์นูรอ ยาเซ็ง

นางธสินาภรณ์ แดงดี

นางสาวซารีฟะห์ มามะ

นางปิยนุช วัจนศิริ

นางสาวซัมซียะห์ เจ๊ะสาเม๊าะ