ที่ปรึกษาวารสาร    ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์

                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย

                               รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี

                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์

                               รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

                               อาจารย์มารีย๊ะ ปุเต๊ะ

บรรณาธิการ         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทอง แก้วฉาย       

ผู้ช่วยบรรณาธิการ       อาจารย์ ดร.สรัญณี อุเส็นยาง

                                      รองศาสตราจารย์ ดร.อานิส พัฒนาปรีชาวงศ์

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย แก้วหนูนวล

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชดนัย จุ้ยชุม

                                      อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ สังขพันธ์

กองบรรณาธิการ          ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ                        ตำบลบ้านเปิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

                                      ศาสตราจารย์ ดร.อิมรอน มะลูลีม                     แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

                                      ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม                         แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

                                      รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      

                                      รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                      รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                                      รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จรจิตร                  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

                                      รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา                    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ           มหาวิทยาลัยทักษิณ

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนง          มหาวิทยาลัยทักษิณ

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                                      Assoc. Prof. Sr. Dr. Mohd Nasrun Mohd Nawi        Universiti Utara Malaysia

                                      Dr. Syeliya Mohd Zaini                               Universiti Kuala Lumpur

                                      Dr. Syahro Syerina Syahrin                        Universiti Kuala Lumpur

                                      อาจารย์ ดร.ซอฮีบูลบะห์รี บินโมง                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                                      อาจารย์ ดร.อนันต์ มาลารัตน์                             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                                      อาจารย์ ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ                        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

                                      อาจารย์ ดร.นริศา ไพเจริญ                                มหาวิทยาลัยพะเยา

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรสนี จริยะมาการ         มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธมยันตี ประยูรพันธ์      มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตัรมีซี  สาและ             มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

                                      อาจารย์ ดร.อรทัย พรมเทพ                            มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

                                      อาจารย์ ดร.อิบรอฮีม สารีมาแซ                      มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

                                      อาจารย์ ดร.มุสลิม คาเรง                                มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

                                      อาจารย์รจเรข กำแหงกิจ                                มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

                                      อาจารย์ ดร.พูนพิศ ธิตินันทน์                                มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

                                      อาจารย์เกศแก้ว ประดิษฐ์                               มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

                                      อาจารย์อรอนงค์ อิสระนรากุล                         มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

                                      อาจารย์ประจักษ์ เทพคุณ                               มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กองจัดการ                    อาจารย์ฟิรดาว นิสะนิ

                                     นางธสินาภรณ์ แดงดี

                                     นางสาวซารีฟะห์ มามะ

                                     นางปิยนุช วัจนศิริ

                                     นางสาวซัมซียะห์ เจ๊ะสาเม๊าะ