ที่ปรึกษาวารสาร

 1. ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม
 5. อาจารย์ ดร.อาสลัน หิเล
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทอง แก้วฉาย
 8. อาจารย์มารีย๊ะ ปุเต๊ะ

บรรณาธิการ

      อาจารย์ ดร.สรัญณี อุเส็นยาง

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อานิส พัฒนาปรีชาวงศ์
 2. อาจารย์ ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง

กองบรรณาธิการ

 1. ศาสตราจารย์ ดร.อิมรอน มะลูลี     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 2. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชลินจ์ จีนนุ่น      มหาวิทยาลัยทักษิณ
 7. Prof. Sr. Dr. Mohd. Nasrun Mohd. Nawi      Universiti Utara Malaysia
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์      มหาวิทยาลัยทักษิณ
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซอฮีบูลบะห์รี บินโมง     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม     มหาวิทยาลัยทักษิณ
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยปริณ ทองสามสี     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็จถวา บุญปราการ     มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง      มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี นาคเรือง     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิมิต ซุ้นสั้น     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 17. อาจารย์ ดร.นริศา ไพเจริญ     มหาวิทยาลัยพะเยา
 18. อาจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 19. Dr. Syeliya Mohd Zaini      Universiti Kuala Lumpur
 20. Dr. Syahro Syerina Syahrin      Universiti Kuala Lumpur
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรสนี จริยะมาการ     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธมยันตี ประยูรพันธ์     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตัรมีซี สาและ     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุสลิม คาเรง     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชดนัย จุ้ยชุม     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 27. อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ สังขพันธ์      มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 28. อาจารย์รจเรข กำแหงกิจ     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 29. อาจารย์อรอนงค์ อิสระนรากุล      มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กองจัดการ

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชดนัย จุ้ยชุม
 2. อาจารย์ฟิรดาว นิสะนิ
 3. นางสาวนฤมล รัตนธานี
 4. นางปิยนุช วัจนศิริ
 5. นางสาวซัมซียะห์ เจ๊ะสาเม๊าะ