สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารของมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ได้มีมติการปรับเปลี่ยนนโยบายการตีพิมพ์บทความลงในวารสารของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. วารสารฯ จะไม่เก็บค่าสมัครสมาชิก แต่เก็บค่าดำเนินการตีพิมพ์
  2. วารสารฯ เปลี่ยนแปลงการเผยแพร่ จากรูปเล่มของวารสารเป็นทางออนไลน์ โดยสามารถดาวน์โหลดบทความเต็มฉบับ (Full Paper) จากเว็บไซต์ http://www.pnu.ac.th/    https://www.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/issue/archive

ให้มีผลบังคับใช้ในวารสารของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ค่าดำเนินการตีพิมพ์ยังคงเหมือนเดิม