ปัจจัยเชิงสาเหตุของการบริหารจัดการให้สำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจระบบผนังกระจกอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  • สุริยา สุขใส Graduate School Western University
  • พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของการบริหารจัดการให้สำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจระบบผนังกระจกอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งทำการวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของการบริหารจัดการให้สำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจระบบผนังกระจกอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งทำการวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ได้เลือกจากผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับระบบผนังกระจกอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 450 คน โดยการสุ่มด้วยวิธีอย่างง่าย การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดชนิดมาตรประเมินค่าในการวัดเพื่อทดสอบ
สมมติฐานของโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ มีค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยรวมเท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรการบริหารจัดการธุรกิจให้สำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจระบบผนังกระจกอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับอิทธิพลโดยตรงจากทรัพยากรการจัดการส่งผ่านตัวแปร ด้านบุคลากร ด้านเงินทุน 
ด้านวัสดุสิ่งของ และด้านความรู้ในการจัดการแสดงให้เห็นว่าทรัพยากรการจัดการมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อการบริหารจัดการธุรกิจให้สำเร็จผ่านตัวแปรปัจจัยสำเร็จขององค์กรและการจัดการความรู้ เห็นได้ว่าทรัพยากรการจัดการ ปัจจัยสำเร็จของ
องค์กรและการจัดการความรู้ ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจให้สำเร็จ

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.กฤษกร ดวงสว่าง. (2558). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัทปตท. จำกัด (มหาชน). ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.

2.นพวรรณ อริยะเดช (2555). ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การธุรกิจขนส่งทาง
อากาศ. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

3.ปภพพล เติมธีรกิจ.(2555).ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

4.ไพศาล แหล่งสนาม. (2557) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจ.
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

5.ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล. (2557). รูปแบบความสำเร็จในการดำเนินงานของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กิจการเจ้าของคนเดียวในประเทศไทย. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

6.สมคิด บางโม. (2558). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ: บริษัทวิทยพัฒน์จำกัด.
Published
2018-07-10
How to Cite
สุขใสส., & สุทธิไชยเมธีพ. (2018). ปัจจัยเชิงสาเหตุของการบริหารจัดการให้สำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจระบบผนังกระจกอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 5(2), 147-160. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/133583