คนจีนยูนนานมุสลิมในเชียงใหม่

Authors

  • อัคราชัย เสมมณี

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและพลวัตทางสังคมของคนจีนมุสลิมยูนนานในเชียงใหม่ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารรวมถึงการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะประเด็น โดยการเลือกผู้สัมภาษณ์ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่มีบทบาทต่อสังคมคนจีนมุสลิมในเชียงใหม่ คือผู้นำชุมชน ผู้นำที่ก่อตั้งชุมชนในระยะแรก ผู้นำทางศาสนาจำนวน 7 คน มีการเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบบอกต่อ (Snowball Sampling) และนำเสนอบทความโดยใช้วิธีการพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีชาวจีนมุสลิมอาศัยอยู่ 2 พื้นที่ใหญ่ด้วยกัน คือ กลุ่มคนจีนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง คนกลุ่มนี้เข้ามาเชียงใหม่ตั้งแต่ยุคสมัยวัวต่างม้าต่าง ถือว่าเป็นกลุ่มชาวจีนยูนนานมุสลิมที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และอีกกลุ่ม คือ กลุ่มของชาวจีนมุสลิมที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดน คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อพยพเข้ามาในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในจีน โดยเข้ามาพร้อมๆกับกลุ่มของก๊กมินตั๋งหรือจีนคณะชาติ และคนจีนมุสลิมยูนนานทั้งสองกลุ่มต่างได้รับผลกระทบจากกระแสของโลก สภาพสังคม และกลุ่มคนที่พวกเขาได้อาศัยร่วมอยู่ด้วย แม้ว่าอัตลักษณ์หลายอย่างที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของตนถูกสั่นคลอนด้วยสิ่งดังกล่าว และพวกตนเองได้ปรับตัวเพื่อที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ และนั้นทำให้อัตลักษณ์บางอย่างที่เคยมีมาในรุ่นบรรพบุรุษเริ่มหดหายไปในคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีแบบจีน ภาษา แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงมั่นและเป็นอยู่ในชีวิตของคนเหล่านี้คือ การแสดงออกทางด้านความเชื่อ ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของการดำเนินชีวิต โดยมีหลักคำสอนทางศาสนาเป็นแนวทางให้คนจีนกลุ่มนี้ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเหนียวแน่น และนี้ถือเป็นอัตลักษณ์อย่างสำคัญในคนกลุ่มนี้ มากไปกว่านั้นในความเป็นชาวจีนมุสลิมในเชียงใหม่ ยังประกอบด้วยอัตลักษณ์อื่นๆ การเป็นคนไทยเชื้อสายจีน ที่มีทั้งความเป็นไทย ความเป็นจีน การเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่ในคนเดียวกัน และพูดได้หลากหลายภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาเหนือ และภาษาอาหรับ นิยมอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่ม ชุมชน โดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางของชุมชนและ มีผู้นำศาสนาเป็นผู้นำชุมชน
คำสำคัญ : ชาวจีนมุสลิม คนจีนยูนนานมุสลิม มุสลิมในเชียงใหม่

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-07-14

How to Cite

เสมมณี อ. (2015). คนจีนยูนนานมุสลิมในเชียงใหม่. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 2(2), 39–49. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/52687