จิตวิทยา : แนวคิดทฤษฎีการศึกษาการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน

Authors

  • ไหมไทย ไชยพันธุ์

Abstract

การปรับพฤติกรรมเป็นศาสตร์หนึ่งที่นำมาประยุกต์นำไปใช้ในห้องเรียน เพื่อแก้ไขความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของเด็กในชั้นเรียน ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละคนมีความแตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะ
พฤติกรรมนั้นดูผิวเผินจะเข้าใจง่าย หากศึกษาให้ละเอียดแล้วนำมาศึกษา วิเคราะห์ จะพบว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ละเอียดอ่อน และจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ซึ่งความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ ดังนั้น จึง
ต้องศึกษาเทคนิคทางจิตวิทยาในการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบางอย่างได้จากพื้นฐานที่มาของพฤติกรรมบุคคล ทฤษฎีพื้นฐานในการปรับพฤติกรรม การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน และขั้นตอนในการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน เพื่อแก้ไข
พฤติกรรมและบุคลิกภาพอันเป็นวิธีการพัฒนามนุษย์คำสำคัญ : จิตวิทยา ทฤษฎี การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-03-10

How to Cite

ไชยพันธุ์ ไ. (2014). จิตวิทยา : แนวคิดทฤษฎีการศึกษาการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 1(1). Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/53485