ความท้าทายของครูพยาบาล: Teach Less, Learn More แห่งศตวรรษที่ 21

  • นวรัตน์ ไวชมภู
  • สุจิตรา จรจิตร
Keywords: ครูพยาบาล, สอนน้อย, เรียนมาก, ศตวรรษที่ 21

Abstract

ในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษนี้ นับว่าเป็นความท้าท้ายของครูผู้สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ”ครูพยาบาล” ซึ่งเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอนภายใต้แนวคิดสอนน้อย เรียนมาก
ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เนื่องจากเป็นการออกแบบที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนแบบรู้จริง เน้นลงมือปฏิบัติ สามารถนำมาใช้ในการดูแลคนซึ่งเป็นผู้รับบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้เชื่อมโยงให้เห็นความท้า
ท้ายที่เพิ่มขึ้นของครูพยาบาลในการนำแนวคิดสอนน้อย เรียนมาก มาใช้กับผู้เรียนในศตวรรษนี้ โดยผู้สอนต้องเข้าใจลักษณะของผู้เรียนเพื่อออกแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้แนวคิดสอนน้อย เรียนมาก
โดยเป็นความรู้ที่เกิดจากการสืบหา การค้นคว้า การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่ได้เรียนรู้หรือลงมือปฏิบัติออกมาเป็นองค์ความรู้ของตนเองและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-07-05
How to Cite
ไวชมภูน., & จรจิตรส. (2016). ความท้าทายของครูพยาบาล: Teach Less, Learn More แห่งศตวรรษที่ 21. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 3(2), 73-81. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/61723
Section
บทความวิชาการ