การพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  • อัจฉรา ตาเล๊ะเจ๊ะโซะ
  • อนันต์ อารีย์พงศ์
  • พูนสุข อุดม
Keywords: ชุดกิจกรรม การเขียนเรื่องตามจินตนาการ, สื่อประสม การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์, การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทย, สื่อประสม

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้สื่อประสม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนบ้านจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานราธิวาส เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 42 คนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.74 โดยใช้สูตรความเชื่อมั่นของคูเดอร์ริชาร์ดสัน สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบแบบที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสมมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.18/84.76 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยหลัง
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 05

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
ตาเล๊ะเจ๊ะโซะอ., อารีย์พงศ์อ., & อุดมพ. (1). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 4(2), 15-25. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/88952