ผลกระทบของความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีและการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

Main Article Content

มารีนี กอรา
กุลวดี ลิ่มอุสันโน

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี การบริหารความเสี่ยง ต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ และทดสอบผลกระทบของความเป็นมือ
อาชีพของนักบัญชีและการบริหารความเสี่ยงต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชาย
แดนใต้ จำนวน 375 รายเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค เท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงซ้อน
ผลการศึกษาพบว่า 1) ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x=3.99, S.D. =0.62) 2) การบริหารความเสี่ยง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x=3.94, S.D. =0.61) 3) คุณภาพของรายงานการเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(x=4.07, S.D. =0.61) 4) ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่ ด้านทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร มีความสัมพันธ์ระดับสูงและผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพ
รายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 5) การบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการความเสี่ยง มีความสัมพันธ์ระดับสูงและผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article