การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ในโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จังหวัดระนอง

Main Article Content

อัญญรัตน์ นาเมือง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จังหวัดระนอง โดยใช้การประเมิน ตามรูปแบบซิปป์ ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน บริบท ปัจจัยนำเข้า
กระบวนการ
และ ผลผลิต ของโครงการดังกล่าว จาก 3 กลุ่ม คือ นักเรียน 250 คน บุคลากรทางการศึกษา 34 คน และผู้ปกครองนักเรียน 250 คน รวมจำนวน 534 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การใช้สารเสพติดในโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญหาค่าความเชื่อมั่นได้ 0.76 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ประเมินในภาพรวม เฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ที่เกณฑ์ระดับมาก (x= 3.81, S.D. = 0.69) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด คือ ด้านผลผลิต (x= 3.83, S.D. = 0.73) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยรวมต่ำสุด คือด้านกระบวนการ (x= 3.78, S.D. =
0.74) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินเป็น เพศหญิง ร้อยละ 59.40 เพศชาย ร้อยละ 40.60 เมื่อจำแนกตามสถานภาพพบว่า เป็นนักเรียน ร้อยละ 54.10 เป็นบุคลาการปฏิบัติงานร้อยละ 9.40 และเป็นผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 36.50 ผลการ
ประเมินในภาพรวม เฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ที่เกณฑ์ระดับมาก (x= 3.81, S.D. = 0.69) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด คือ ด้านผลผลิต (x= 3.83, S.D. = 0.73) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยรวมต่ำสุด คือ ด้านกระบวนการ (x= 3.78, S.D. = 0.74)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article