ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการการศึกษาภายใต้กรอบการปฏิรูปการศึกษา : สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย - หนองบัวลำภู

  • ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย Faculty of Education, Loei Rajabhat University
  • สุขุม พรมเมืองคุณ
  • ไพโรจน์ พรมสอน
  • ธวัช มูลเมือง
Keywords: ข้อเสนอเชิงนโยบาย; การปฏิรูปการศึกษา; สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อกำหนดนโยบายการจัดการการศึกษาภายใต้กรอบการปฏิรูปการศึกษา: สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย หนองบัวลำภู 2) เพื่อตรวจสอบนโยบายการจัดการการศึกษาภายใต้กรอบ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อกำหนดนโยบายการจัดการการศึกษาภายใต้กรอบการปฏิรูปการศึกษา: สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย หนองบัวลำภู 2) เพื่อตรวจสอบนโยบายการจัดการการศึกษาภายใต้กรอบ
การปฏิรูปการศึกษา 3) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของนโยบายการจัดการการศึกษาภายใต้กรอบการปฏิรูป เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากการเลือกแบบเจาะจง จำนวนทั้งสิ้น 17 คน แบบสอบถามข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย - หนองบัวลำภู จำนวน 335 คน และแบบสอบถามเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของผู้เชี่ยวชาญจากการเลือกแบบเจาะจง จำนวนทั้งสิ้น 21 คน วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดย ใช้สถิติ การหาค่าฐานนิยม ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการกำหนดนโยบายการจัดการการศึกษาภายใต้กรอบการปฏิรูปการศึกษา: สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย - หนองบัวลำภู ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การปฏิรูปครู 2) การเพิ่มและ
กระจายโอกาสและคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 3) การปฏิรูประบบการบริหารจัดการและ4) การปฏิรูปการเรียนรู้ 2) ผลการตรวจสอบนโยบายการจัดการการศึกษาภายใต้กรอบการปฏิรูป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x= 4.13, S.D. = .50) 3) ผลการ
ประเมินความเป็นไปได้ของนโยบายการจัดการการศึกษาภายใต้กรอบการปฏิรูปการศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความเป็นไปได้ทุกด้าน

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ.(2551). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561).

กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค.

ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย. (2559). ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาตาม

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 1. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม –

มิถุนายน 2559.

พรจันทร์ พรศักดิ์กุล. (2550). รูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบ

ใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน. ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ.

วิทยากร เชียงกูล. (2559). สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลก

ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร. พิมพพ์ดีการพิมพ์ จำกัด.

สมเกียรติ์ บุญสาย. (2554). การศึกษาการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาปราจีนบุรี. วิทยานิพนธ์

ครุศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 . (2557). ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19. เลย : สำนักนโยบายและแผน.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ.2552-

. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

________. (2558). รายงานผลการศึกษาสถานภาพการผลิตและพัฒนาครูในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

________. (2559ก). รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ : บทเรียน ทางเลือก และเงื่อนไข

ความสำเร็จ. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

________. (2559ข). สรุปสาระสำคัญ รายงานผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษา

แห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559). กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

________. (2559ค). กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการฏิรูป

การศึกษา. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2557). สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยด้าน

การศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Ferguson, George A. (1981). Statistical Analysis in Psychology and Education. 5rd edition New

York : McGraw-Hill.

Macmillan, Thomas T (1971) 'The Delphi Technique' paper presented at the annual meeting

of the California Junior Colleges Association Commission on Research and Development (3

May 1971), Monterey, California.

Yamane, Taro. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. 3th edition. New York : Harper and

Row Publication.

Published
2018-07-10
How to Cite
อุปไมยอธิชัยธ., พรมเมืองคุณส., พรมสอนไ., & มูลเมืองธ. (2018). ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการการศึกษาภายใต้กรอบการปฏิรูปการศึกษา : สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย - หนองบัวลำภู. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 5(2), 41-54. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/90906