เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ออกมาตรการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (Work From Home) ทั้งนี้ หากท่านใดประสงค์ติดต่อกับทางวารสาร ขอความกรุณาติดต่อผ่านช่องทางอีเมล polscicmujournal@gmail.com หรือ inbox เฟซบุ๊กของวารสาร @PSPAJCMU ค่ะ