ตามที่ วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
(เฉพาะบรรณาธิการผู้ช่วย) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ผ่านมา นั้น

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ปรับแนวทางการพิจารณาบทความที่จะส่งเข้ามาเพื่อขอรับการตีพิมพ์กับทางวารสาร ดังนี้

1. รูปแบบโครงสร้างบทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยกำหนดให้

- บทคัดย่อภาษาไทยควรมีเพียง 1 ย่อหน้า (ความยาวไม่เกิน 250 คำ) กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย

- บทคัดย่อภาษาอังกฤษควรมีเพียง 1 ย่อหน้า (ความยาวไม่เกิน 150-250 คำ) และมีเนื้อหาสอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย

โดยเนื้อหาในบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย

1)  ความสำคัญของการศึกษา (main argument or thesis statement)

2)  วัตถุประสงค์ (research purpose)

3)  ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการศึกษา (research methodology) หรือกรอบแนวคิด (conceptual framework)

4)  ผลการวิจัยหรือผลการศึกษา (research finding) หรือข้อค้นพบที่สำคัญ (main finding) หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

5)  สรุปและประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา (conclusion and contribution)

สามารถศึกษาตัวอย่างได้จาก Template บทความ และแนวทางการจัดทำต้นฉบับบทความ

2. การตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา ของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) และเนื้อหาของบทความ กรณีที่เป็นบทความภาษาอังกฤษ เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ที่จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ก่อนนำส่งบทความเข้าสู่ระบบ และตลอดกระบวนการพิจารณาบทความ วารสารมีสิทธิ์ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความในกรณีที่ผู้เขียนไม่ดำเนินการแก้ไขภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้องตามข้อเสนอแนะของกองบรรณาธิการ

 
***เริ่มบังคับใช้สำหรับบทความที่นำส่งผ่านระบบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป***