ทางวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของวารสารเพิ่มเติม ดังนี้

PSPAJ-แจ้งเปลี่ยนแปลงแนวทาง.PNG

ประกาศแจ้ง อัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 

การชำระค่าบริการตีพิมพ์บทความ
1) ผู้ส่งบทความจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบบทความในเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ และบรรณาธิการเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่วารสารฯ จะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบทางอีเมล
(สำหรับบทความที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป)
2) เมื่อกองบรรณาธิการได้รับหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการส่งบทความของท่านไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ
3) กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีดังต่อไปนี้
- บทความไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ และถูกปฏิเสธการตีพิมพ์
- ผู้เขียนมีความประสงค์ขอถอนบทความออกจากกระบวนการพิจารณา


ทั้งนี้ มิได้หมายความว่า “บทความที่ชำระค่าบริการตีพิมพ์จะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ลงในวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์”


--------- ผู้เขียนจะชำระอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอีเมลแจ้งจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น ---------