แนวความคิดเรื่อง “ราษฎร” ของปรีดี พนมยงค์

Main Article Content

Taweep Mahasingh

Abstract

Pridi Banomyong uses the word "Ratsadorn" (people), which means "Siamese citizens under the government" (there are others word such as prachachon, ponlamoerng) as a core word for Siamese revolution. His new meaning of the word "Ratsadorn" pictures human nature as good even though external factors make a person bad. If a man has a good environment, it will be conducive to good. That man is naturally good and reasonable in accordance with the new principles of human rights - Liberty, Equality and Fraternity. These characteristics have created a new human that is the core of a new government. So Pridi uses the term "Ratsadorn" in the new regime with the objective of creating a new people power. In addition, he uses this term significantly as a tool of political struggle.

Article Details

How to Cite
Mahasingh, T. (2017). แนวความคิดเรื่อง “ราษฎร” ของปรีดี พนมยงค์. Political Science and Public Administration Journal, 4(1), 62–88. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/polscicmujournal/article/view/76980
Section
Special Articles

References

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. 2549. กำเนิดและความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพ: คบไฟ.

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. 2549. ความคิดการเมืองไพร่กระฎุมพีแห่งรัตนโกสินทร์. กรุงเทพ : มติชน.

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. 2546. ความคิด ความรู้ และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน.

ปรีดี พนมยงค์. 2553. ชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์แม่คำผาง.

ปรีดี พนมยงค์. 2552. ความเป็นมาของของศัพท์ไทย “ปฏิวัติ, รัฐประหาร, วิวัฒน์, อภิวัฒน์”. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม่คำผาง.

ปรีดี พนมยงค์. 2552. บางเรื่องเกี่ยวกับการ่อตังคณะราษฎรและระอบประชาธิปไตย (นาถยา กัลโยธิน บรรณาธิการ), แนวคิดประชาธิปไตยของปรีดี พนมยงค์. กรุงเทพ: สุขภาพใจ.

ปรีดี พนมยงค์. 2552. ปีที่ล่วงมาแล้ว “หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) บรยายทางวิทยุกระจายเสียงในคืนวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ (นาถยา กัลโยธิน บรรณาธิการ), แนวคิดประชาธิปไตยของปรีดี พนมยงค์. กรุงเทพ: สุขภาพใจ.

ปรีดี พนมยงค์. 2552. คณะราษฎรกับการอภิวัตฒน์ประชาธิปไตย ๒๔ มิถุนายน (นาถยา กัลโยธิน บรรณาธิการ), แนวคิดประชาธิปไตยของปรีดี พนมยงค์. กรุงเทพ: สุขภาพใจ.

ปรีดี พนมยงค์. 2552. จงพิทักษ์ เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน ๑๔ ตุลา(นาถยา กัลโยธิน บรรณาธิการ), แนวคิดประชาธิปไตยของปรีดี พนมยงค์. กรุงเทพ: สุขภาพใจ.

ปรีดี พนมยงค์. 2553. คำอธิบายกฎหายปกครอง. ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชนของปรีดี พนมยงค์. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปรีดี พนมยงค์. 2553. คำอธิบายกฎหมายปกครอง (ร่วมกับพระสารสาส์นประพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๕). ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชนของปรีดี พนมยงค์. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปรีดี พนมยงค์. 2553. ปาฐะเรื่องปัญหาเกี่ยวแก่การลงอาญาผู้กระทำผิดกฎหมาย. ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชนของปรีดี พนมยงค์. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปรีดี พนมยงค์. 2471. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑. กรุงเทพ : นิติสาส์น.

พรชัย ขันตี (พ.ต.อ.ดร.). 2553. ทฤษฎรอาชญาวิทยา : หลักการ งานวิจัย และนโยบายประยุกต์.กรุงเทพ: สุเนตร์ฟิล์ม.

สุดสงวน สุธีสร. 2541. อาชญากรรม : ขอบเขต ความหมาย ทฤษฎี. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ราชกิจจานุเบกษาในรัชกาลที่ 5 เล่ม 1 และ 5. 2549. กระทรวงการต่างประเทศ. กรุงเทพ : กระทรวง