About the Journal

 

เกี่ยวกับเรา

       วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นแหล่งรวบรวมบทความวิจัย และบทความทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในลักษณะสหวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ เป็นแหล่งสารสนเทศและศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาในมิติต่าง ๆ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการติดต่อสื่อสารทางวิชาการของนักวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ โดย วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นวารสารที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้พิจารณาจัดกลุ่มให้เป็นวารสาร กลุ่มที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2562) สาขาของบทความที่เปิดรับ ได้แก่

      1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      2) สาขานิติศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์

      3) สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ

      4) สาขาศึกษาศาสตร์

      5) สาขาอื่นๆ ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร

      ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ฉบับ (ทุก 6 เดือน) ดังนี้

    • ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน
    • ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

       มหาวิทยาลัยปทุมธานี และกองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี มีความยินดีของเรียนเชิญ คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา สมาชิกวารสาร และผู้สนใจ ส่งบทความวิจัย บทความทางวิชาการ และรายงานวิจัยที่น่าสนใจ ทั้งนี้บทความและรายงานการวิจัยจะได้รับการตรวจรูปแบบและความครบถ้วนของรูปแบบจากกองบรรณาธิการวารสาร และจะได้รับการตรวจพิจารณาเนื้อหาของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) 3 ท่าน และบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตีพิมพ์ บทความที่ได้รับการพิจารณาถือเป็นสิทธิ์ของผู้เขียนและวารสาร และผู้เขียนต้องส่งบทความที่แก้ไขครั้งสุดท้ายมาทางเว็บไซต์นี้ โดยการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี  มหาวิทยาลัยปทุมธานี โทรศัพท์ 02-975-6986 โทรสาร 02-975-6947 หรือที่ E – mail : ptujournal@ptu.ac.th

วัตถุประสงค์

       1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในลักษณะสหวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ

       2. เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศและศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาในมิติต่างๆ

      3. เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการติดต่อสื่อสารทางวิชาการของนักวิชาการ และนักปฏิบัติทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิชาการและนักศึกษา ได้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะีระเบียบการ

ระเบียบการ

      1. การพิจารณาผลงานที่จะลงตีพิมพ์ ต้องได้รับการพิจาณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ(peer review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อมาตรฐานทางวิชาการ

      2. ข้อความที่ปรากฏในบทความแต่ละเรื่อง เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว

      3. บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว

      4. กำหนดออกวารสารราย 6 เดือน คือ เดือนมิถุนายน และธันวาคม