ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Authors

  • ณัฐพล วชิรมนตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Keywords:

อัตราส่วนทางการเงิน, ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์, หลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Abstract

The research is aimed at studying the relationship between a current ratio (CR),an accounts receivable turnover (ACR), debt to equity ratio (D/E), net profit margin, return on asset (ROA), return on equity (ROE), price/earnings ratio (P/E), earning per share (EPS) and price/book value ratio (P/BV) correspond with return on securities investment of the companies which have registered at the Stock Exchange of Thailand in the information and communication technology (ICT) sector.

According to a study from 25 companies which annually conducted in 2011-2015, and data were analyzed by descriptive statistics, Pearson correlation and multiple regression at the significant level of 0.05

According to the study, it indicates that the return on asset (ROA), price/earnings ratio (P/E) and price/book value ratio (P/BV) has positive relationship with return on security investment in the same direction at the significance level. On the other hand, the earnings per share (EPS) has opposite relationship with return on security investment in the same direction at the significance level.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กฤตยชญ์ ศรีสุข. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมของหลักทรัพย์ในดัชนี SET50. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2558). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2551). การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุลภัทรา สิโรดม. (2549). การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทฤษฏีและภาคปฎิบัติ. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ :ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
แก้วมณี อุทิรัมย์. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับผลตอบแทนที่คาดหมายของบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม).
ชุติมา ศรีสันติเวศน์. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).
ชนาพร พิพัฒน์รัตนถาวร. (2557). ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย).
เดือนศิริ ดวงแก้ว. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาด MAI. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 2559. (ออนไลน์). http://www.set.or.th
ธนาภรณ์ สุนทร. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหมวดธุรกิจแฟชั่น. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย).
รวี ลงกานี. (2550). การลงทุน : แนวคิดและทฤษฎี.กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล.
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน. (2556). ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์. (พิมพ์ครั้งที่ 19). กรุงเทพฯ :ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
สุรกิจ คำวงศ์ปีน. (2559). การวิเคราะห์รายงานทางการเงินแนวทางและกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพรัตน์ ยาดี. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของหลักทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
เพชรี ขุมทรัพย์. (2549). หลักการลงทุน. (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ไพสิฐ โกวิทยามงคล. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).
Frank, K. Reilly., & Keith C. Brown. (2012). Analysis of investments and management of portfolios, Australia : South-Western Gengage Learning
Michael, G. McMillan. (2011). Investments principles of portfolio and equity analysis, Hoboken, N.J. : Wiley
Mayo., & Herbert B. (2006). Investment an introduction, New York : Thomson

Published

2019-06-14

How to Cite

วชิรมนตรี ณ. (2019). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. Pathumthani University Academic Journal, 11(1), 69–80. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ptujournal/article/view/180484