ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

Authors

  • กนกพร ห้าวเจริญ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Keywords:

การจ่ายเงินปันผล, คุณภาพกำไร, รายการคงค้าง, รายการคงค้างที่อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร

Abstract

The purposes of this research were to study earnings quality, dividend payment, and the relationship between earnings quality and dividend payment of listed Companies in Property and Construction Industry Group in the Stock Exchange of Thailand. The proxy used as the representative for earnings quality was the levels of discretionary accruals which was based on Modified Jones Model (1995).

The samples of this study were 94 companies listed in property and construction industry group in the Stock Exchange of Thailand from 2010 to 2015. The secondary data were collected through each company’s financial statement report on the database of the Stock Exchange of Thailand. Descriptive statistics including mean, maximum, minimum, and standard deviation were used to analyze the data collected and inferential statistics which included Logistic Regression Analysis, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, and multiple Linear Regression Analysis were used to test the hypotheses at the statistical significance level of 0.05.

The results indicated that the discretionary accruals of the companies in the property and construction industry group had the average 0.1684 times of total assets at the year t-1 while the mean for dividend payout ratio was at 27.52 percent.  The findings also found that the earnings quality of the construction services sector was lower than the property development sector and the construction materials sector at the significant level of 0.05. Moreover, it was pointed out that the discretionary accruals had negative relation to dividend payout ratio at the significant level of 0.05, which implied that high earnings quality companies, those had lower level of discretionary accruals, might have higher level of dividend payout.

Downloads

Download data is not yet available.

References

โสภา มูลสม. 2555. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลของ ธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์. (การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
อิสรีย์ โชว์วิวัฒนา. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับเงินปันผลตอบแทนของบริษัทจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้า, 29(3). 48-66.
Dechow, P., Sloan, R, andSweeney, A. 1995. “DetectingEarningManagement”. TheAccounting Review, 193-225
FebrielaSirait Sylvia Veronica Siregar , (2014),"Dividend payment and earnings quality: evidence from Indonesia", International Journal of Accounting and Information Management, Vol. 22 Issue 2 pp. 103 – 117

Published

2019-06-14

How to Cite

ห้าวเจริญ ก. (2019). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง. Pathumthani University Academic Journal, 11(1), 112–119. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ptujournal/article/view/180628