Factors that are a problem in the efficiency of construction supervision in Phnom Penh, Cambodia

Authors

  • พัษฐ์ชิยาดา ยุพัฒน์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Keywords:

efficiency of construction supervision, in Phnom Penh, Cambodia, factors that are a problem in the efficiency of construction

Abstract

This research was a qualitative research whose objectives were to study factors that are a problem in the efficiency of construction supervision and to propose solutions to the problems of construction supervision in Phnom Penh, Cambodia The population used in this study was the construction contractors or construction foremen with at least 5 years of work experience from a leading construction company in Phnom Penh Cambodia. Objective Random Sampling was used to select the samples. The researcher determined the sample size of 9.  However, the sample size could be fewer than 9 if the data were saturated with construction contractors or construction foremen with at least 5 years working experience

           The results of the research revealed that the factors that were problems in the efficiency of construction management in Phnom Penh, Cambodia were cost, time, labor, materials, tools &equipment, regulations or work safety laws and environmental conditions. The most problematic factor was the cost factor, followed by the labor factor, material factor, equipment factor, time factor, work safety factor, regulatory or legal factors and environmental conditions respectively. Due to the fact that all factors were important factors in construction work, it was impossible to lose one factor and all factors had costs that caused the total cost. Therefore, cost factor was a factor that caused the problem in the efficiency of the management of construction supervision the most. If all factors were supervised well, the contractors would be able to control the cost and have profits under the quality of work that met customer specifications. Consequently, this was considered to be an effective and efficient construction supervision.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กวี หวังนิเวศน์กุล. (2548). การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น
ชัยชนะ เย็นใส. 2553. การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพงานโครงสร้างบ้านเดี่ยว. สารนิพนธ์
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ.
ประชาสรรณ์ แสนภักดี. (2547). ผังก้างปลา กับ แผนภูมิความคิด. เข้าถึงได้จาก
https://www.prachasan.com/mindmapknowledge/fishbonemm.htm.
ฝ่ายวิจัยธุรกิจ.(2560). ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเช้าแห่งประเทศไทย. เข้าถึงได้จาก
https://www.exim.go.th.
ทิพาวดี เมฆสวรรค์. (2538). การส่งเสริมประสิทธิภาพในระบบราชการ. กรุงเทพฯ
พนม ภัยหน่าย. (2556). การบริหารงานก่อสร้าง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สมาคามส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น).
พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์, ประสันน์ สายประทุมทิพย์, สุรพงศ์ คณาวิวัฒน์ไชย.(2554). การศึกษาปัจจัย
ที่ทาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ:เอกสารการ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 7;17-18.
สรชัย นิโรธเริงสิริ. (2549). การศึกษาปัญหาที่มีผลกระทบกับการก่อสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรร
ในกรุงเทพ และปริมณฑล การศึกษาโครงการเฉพาะ.ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
เสกสรร ตีงี. (2552). กรณีศึกษาปัญหาความล่าช้าในทัศนคติของผู้รับเหมากับโครงการก่อสร้าง
อาคารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. นราธิวาส: วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์.
ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. (2558). สถานการณ์อุตสาหกรรม
ก่อสร้างในกรรมพูชา. สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา
อัครวัฒน์ ตรัยจิรพงศ์. (2553). การเพิ่มประสิทธิภาพของการก่อสร้างอาคารด้วยระบบผนัง
ภายนอกอาคารสำเร็จรูป.ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.


Buth Reaksmey Kongkea. (2018). Two dead in building site accident.
www.khmertimeskh.com.
Construction company list. (2018). https://www.cca.org.kh.
Elmore Petersen, E. Grosvenor Plowman. (1953). Business organization and
management. Homewood, Ill.: R.D. Irwin.
Eshtehardian, Afshar, Abbasnia. (2008). Time-Cost Trade-off Problem in Construction
Project Management, Based on Fuzzy Logic. Journal of Applied Sciences.
Asian Development Bank. (2018). Asian Development Outlook (ADO) 2018. Asian
Development Bank.
Kozlovska M. (2016). Perception of User Criteria in the Context of Sustainability of
Modern Methods of Construction Based on Wood. Department of Construction Technology and Management, Faculty of Civil Engineering, Technical University of Košice.
Millet, John D. (1954). Management in the Public Service. New York: McGraw Hill
Book Company.
Nastasi, B. K. and Schensul, S. L. (2005). Contributions of qualitative research to the
validity of intervention research. Journal of School Psychology.
Simon, Herbert A. (1960). Administrative Behavior. New York: The McMillen
Company.
T.A. Ryan, P.C. Smith. (1954). Principle of Industrial Psychology. New York: The
Mcnanla Press Company.

Published

2019-06-14

How to Cite

ยุพัฒน์ พ. (2019). Factors that are a problem in the efficiency of construction supervision in Phnom Penh, Cambodia. Pathumthani University Academic Journal, 11(1), 25ุ6–266. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ptujournal/article/view/191659