KING’s SCIENCE AND STRENGTHENING THE COMMUNITY : CASE STUDY OF SARA PHANG SUBDISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION BAN THAEN DISTRICT CHAIYAPHUM.

Authors

  • อภิชิต ดวงธิสาร คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

Keywords:

King’s science, Community strength, Philosophy of sufficiency economy

Abstract

The purposes of the research are 1) To study the normal of Sara Phang Sub district Administrative Organization Ban Thaen District Chaiyaphom Province. Concerning with King’s science and strengthening the community in government management, mainstream development and alternative currents. 2) To study its problems 3) To study how to strengthen the community. This is the qualitative research based on written documents, interview, group discussion and observation with local management, community leaders, Chairman of local community group, villager philosopher total of 20 people.  The result revealed that 1) The normal of Sara Phang  Sub district Administrative Organization Ban Thaen District Chaiyaphom Province was Creating a holistic network of all parties in the sector increasing,  the capacity to solve problems of the local community, the promoting holistic participation in all dimensions and knowledge management and systematic study of information .  2) Its problems were lack of support in knowledge management transfer without being attached to textbooks, lack of support for mews and technology database systems, lacking support in relationships and caring and lacking honesty, honesty to each other Unity and consideration of common interests. 3) The processes to achieve on community strength and stability should be guidelines for appropriate environmental rehabilitation, adaptation to keep up with the changes a happy, stable prosperous and sustainable existence and guidelines for sufficiency, self-sufficiency, and applying sufficiency economy philosophy

Downloads

Download data is not yet available.

References

เกรียงศักดิ์ เจริญวงค์ศักดิ์. (2543). การจัดการเครือข่าย : กลยุทธสำคัญสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด.

กัญญารัตน์ กิ่งก่ำ. (2555). ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านม่องหินแก้ว ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

โกวิทย์ พวงงาม. (2553). การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์.

ฐพชัย ทตนนท์. (2556). บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน : กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

นเรศ สงเคราะห์สุข. (2541). จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. เชียงใหม่ : สำนักงานโครงการพัฒนาที่สูง ไทย–เยอรมัน.

นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ. (2550) ทฤษฎีฐานรากในเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 6 สกว. 7.

ไผท วงศ์อนุตรโรจน์. (2544). กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางสังคม : กรณีศึกษาบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พลเดช ปิ่นประทีป. (2542). สู่ความเป็นไทยด้วยพลังของท้องถิ่นข้อเสนอกรอบแนวคิดเพื่อจัดแผนฯ 9. กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา.

วรวุฒิ อินทนนท์. (2556). สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของชุมชนกับความเป็นสาธารณะ. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

วิทยา จันแดง. (2555). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

สาวิณี รอดสิน. (2554). ชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาบ้านปางจำปี ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ฮอด จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

เสร พงศ์พิศ. (2554). เศรษฐกิจพอเพียง เกิดได้ถ้าใจปรารถนา. กรุงเทพมหานคร : เทียนวรรณ.

เสน่ห์ จามริก. (2527). นโยบายกลวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). : 1. ร่างยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: www.nesdb.go.th

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ. แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ 2 (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงคมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://chaiyaphum.nso.go.th/images/StatPlanV22561-2564/sum.pdf : 7สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

Punyabal, D. (2017). “9 Root of The King’s Philosophy”. Journal of the Association of Researchers. 22(2), 13-20

Published

2020-12-31

How to Cite

ดวงธิสาร อ. (2020). KING’s SCIENCE AND STRENGTHENING THE COMMUNITY : CASE STUDY OF SARA PHANG SUBDISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION BAN THAEN DISTRICT CHAIYAPHUM. Pathumthani University Academic Journal, 12(2), 165–180. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ptujournal/article/view/245453