LEADERSHIP FACES AFFECTING THE MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENTS IN NAKHON PHANOM PROVINCE

Authors

  • บรรลุกาล เวียงคำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Keywords:

Administrators Leadership, Management of Local Governments

Abstract

The objectives of this research are 1) to study the leadership factors affecting the management of  local governments in Nakhon Phanom Province. 2) To study the administration of local governments in Nakhon Phanom Province. and 3) to offer recommendations and guidelines for the development of leadership affecting the management of local governments in Nakhon Phanom Province. The 351 samples were selected from personnel of local governments in Nakhon Phanom Province and 20 managers of the local governments data are collected  by using  questionnaires and interview The collected data were then analyzed by the use of frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis.  The result from the study was found 1) Overall Leadership factors affecting the administration of local governments in Nakhon Phanom province were at a high level. 2) The overall administration of local governments in Nakhon Phanom Province was at a more level. 3) The factors in all aspects had a positive relationship with the administration of local governments in Nakhon Phanom Province at .05 level of significance. 4) The factors with predictive power in the administration of local governments in Nakhon Phanom Province were responsibility factor, communications factor and moral and ethical factor with a multiple correlation coefficient (R) of .53. 5) Guidelines for the development communication of personnel of local governments in Nakhon Phanom Province are 6 approaches, including 1) Develop clear communication 2) Develop appropriate communication 3) Develop courage 4) Be gentle 5) Know and observe other people 6) Good human relations (6) Guidelines for the development of morality and ethics of personnel of  local governments in Nakhon Phanom Province are these : 1) Exemplary Presence 2) Communication Ethical Guidelines and 3) Use of Reward Systems.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรม, ปกครองส่วนท้องถิ่น. (2551). กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ฉะเชิงเทรา : ประสานมิตร.

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. (2552). รายงานข้อมูลจำนวนองค์กรปกครรองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2552. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.

ฉลอง มาปรีดา. (2537). คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร. กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮาส์.

ถวิลวดี บุรีกุล. (2547). จับชีพจรประเทศไทย : ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า.

ทศพร ศิริสัมพันธ์. (2548). “การบริหารผลการดำเนินงาน (Performance Management),” รวมบทความวิชาการ 100 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ไทย. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เบญจพร แก้วมีศรี. (2545). การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประทาน คงฤทธิศึกษากร. (2541). การปกครอง และการบริหารที่ดีกับการตรวจสอบของประชาชน. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชากรในการปกครองท้องถิ่น.

ประเวศ วะสี. (2542). ยุทธศาสตร์ชาติ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม.

ประเวศ วะสี.(2550). ประเวศ วะสี. คุณธรรมนำการพัฒนายุทธศาสตร์สังคมคุณธรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน).

ประหยัด หงส์ทองคำ. (2526). การพัฒนาทางการเมืองโดยกระบวนการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : นำอักษรการพิมพ์.

มนูญ จันทร์สมบูรณ์. (2550). วัฒนธรรมธรรมาภิบาลของผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาสหวิทยาการ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วรารัตน์ เขียวไพรี. (2553). ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

วสันต์ ใจเย็น. (2549). ปัญหาความรับผิดชอบในการบริหารงานภาครัฐ. วารสารการพัฒนาท้องถิ่น 2549;1(1):39-56.

วีระ ภู่ระหงษ์. (2550). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีในทัศนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง : กรณีศึกษาเทศบาลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ. ปริญญานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา.

อนุวัฒน์ พุทธิพิพัฒน์ขจร. (2550). คุณลักษณะของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่พึงปรารถนาของประชาชน กรณีศึกษาตำบลหนอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี. งานนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.

Bateman, T. S., & Crant, J. M. (1993). The proactive component of organizational behavior: A measure and correlates. Journal of Organizational Behavior. Vol.14 No.103–118.

Best, J. W.(1977). Research in Education. 3rded. New jersey : Prentice Hall.

Carral, M. R., Kuzmits, F. E. & Elbert, N F. (1992). Personnel Human Resource management. New York : Macmillan.

Delahaye, B. L. (2000). Human resource development. Singapore : John Wiley & Sons.

Dessler, S. L. (1997). Human Resource Management. (7th ed.) New Jersey. Englewood-Cliffs : Prentice-Hall. Jersey : Houghton Mifflin Company.

Eakin, Cavolyn Joyce Killman. (1997). “perceptions of Principals and Teahers Concerning Desirable leadership Traits for Primcipals in St. Louis Elementary Schools (St. Louis, Missourri),” Dissertation Abstracts International. Vol. 58 No. 01 : 39 –A.

Fitzgerald R. M. and Durant, F. (1980). “Citizen evaluations and urban management : service delivery in an era of protest,” Public Administration Review. Vol. 40(6) No. 585-594.

Hater, J. J., and B.M. Bass. (1988). Superiors Evaluations and Subordinates Perception of Transformational Leadership. Journal of Applied Psychology.

Hoy, W.K., & Miskel, C.G. (2001). Educational Administration: Theory, Research and Practice (6thed.). New York: McGraw Hill.

Huther, J., & Shah .(1998). A simple measure of good governance and its aplication to the debate on the appropriate level of fiscal decentralization. Washington, DC : The World Bank.

McCarthy, E. Jerome and Perreault William D, Jr. (1990). Basic Marketing. (10th ed). Illinois. Ridchard D. Irwin, Inc.

Published

2020-12-31

How to Cite

เวียงคำ บ. (2020). LEADERSHIP FACES AFFECTING THE MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENTS IN NAKHON PHANOM PROVINCE . Pathumthani University Academic Journal, 12(2), 195–208. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ptujournal/article/view/245460