PROBLEMS AND NEEDS FOR THE DEVELOPMENT OF ENGLISH COMMUNICATION SKILLS OF BANK STAFF IN PATTAYA CITY

Authors

  • ชัญญนิษฐ์ อินทร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

Problems and needs of using English for communication, Bank staff, English for communication

Abstract

This research methodology was quantitative. The objectives of the research were 1) to study the level of problems in the use of English communication at work and 2) the needs for the development of English communication at work. The sample consisted of 80 selected bank staffs in Pattaya city by simple random sampling. The research instrument was a questionnaire and analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation. For the test hypothesis was using the Pearson correlation method. 

            The research results revealed that; 1.The level of problems in the use of English communication in overall and each aspect were at a high level, ranked in descending order of means as follows; problems in the use of English communication at work, listening skill ( gif.latex?\bar{x}=4.42, S.D.=.74), speaking skill ( gif.latex?\bar{x}=4.09, S.D.=.75), writing skill (gif.latex?\bar{x} =3.90, S.D.=.98) and reading skill ( gif.latex?\bar{x}=3.49, S.D.=1.14). 2.The needs for the development of English communication at work in overall and each aspect in speaking, writing, and reading skill were at a high level. Except, listening skill was at the highest level, ranked in descending order of means as follows; listening skill  (gif.latex?\bar{x} =4.59, S.D.=.71), speaking skill (gif.latex?\bar{x} =4.37, S.D.=.72), writing skill (gif.latex?\bar{x} =4.22, S.D.=.81), and reading skill (gif.latex?\bar{x} =3.93, S.D.=.89). 3. The relationship between the problems in the use of English communication at work and the needs for the development of English communication at work were at a positive correlation with statistical significance at .05 level. The correlation coefficients were at r=.74.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. (2561). 50 ปีของไทยในอาเซียน. กรุงเทพมหานคร : หจก. ธรรมชาติการพิมพ์.

กฤษณะ โฆษชุณหนันท์. (2559). “การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของวิศวกรไทย กรณีศึกษาบริษัทญี่ปุ่น ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร”. วารสารสุทธิปริทัศน์. ปีที่ 30 ฉบับที่ 93 หน้า 146-159.

จงจิต ศุภสมบัติโอฬาร. (2557). ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการและการพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ธนาคารกรุงไทย. (2556). รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก https://krungthai.com/Download/CSR/CSRDownload_54CSR_report56_3.pdf. เข้าถึงเมื่อ 31 สิงหาคม 2563

ธนาคารกสิกรไทย. (2562). รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.kasikornbank.com/th/sustainabledevelopment/SDAnnualReports/2019_SD_TH.pdf. เข้าถึงเมื่อ 31 สิงหาคม 2563

นันทิยา ดวงภุมเมศ และ นันธิดา จันทรางศุ. (2559). “แนวทางการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของคนไทยบทสังเคราะห์งานวิจัยมุ่งเป้าหมายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ”. วารสารภาษาและวัฒนธรรม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 2.

นพพร สโรบล. (2558). ภาษาอังกฤษกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.polsci.tu.ac.th/fileupload/39/56.pdf เข้าถึงเมื่อ 26 สิงหาคม 2563.

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์.

ประภาส บุญทับ. (2558). “ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”. วารสารเกษมบัณฑิต. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2. หน้า 16-26.

มินตรา ไชยชนะ และคณะ. (2559). “ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรม จังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ.” วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา. หน้า 321-328.

สุภิตา กาฬสินธุ์ และ นิสากร จารุมณี. (2558). “ความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทย ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2. หน้า 1-22.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564). กรุงเทพมหานคร.

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (2550). บทบาทของผู้ปฏิบัติงานในด้าน HRD. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก https://hrcenter.co.th/file/columns/hr_f_20170512_153052.pdf. เข้าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2563.

อดิศักดิ์ ย่อมเยาว์. (2561). “ปัญหาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขนาดกลางและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงราย.” วารสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 56 ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ปีที่ 23 ฉบับที่ 2. หน้า 56-65.

Fiske, J., (1990). An Introduction to Communication Studies, Routledge.

Krecie,R.V. & Morgan, D. W. (1970). “Determining Sample Size for Research Activities”. Educational; and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Sakineh Mohammadzadeh, Tahereh Barati & Mohammad Ali Fatemi. (2015). “An Investigation into the English Language Needs of Bank Employees of Saderat Bank in Mashhas”. Islamic Azad University Iran. Theory and Practice in Language Studies, Vol. 5, No 8.

Published

2020-12-31

How to Cite

อินทร ช. (2020). PROBLEMS AND NEEDS FOR THE DEVELOPMENT OF ENGLISH COMMUNICATION SKILLS OF BANK STAFF IN PATTAYA CITY. Pathumthani University Academic Journal, 12(2), 266–276. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ptujournal/article/view/246770