POLITICAL PARTICIPATION OF THE PEOPLE IN BUENG KAN PROVINCE

Authors

  • โพธิ์คิน ขวาอุ่นหล้า คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Keywords:

People, Participation, Politic

Abstract

The objectives of this research were to study 1) To study the level of political participation of the people in Bueng Kan Province. 2) To compare the political participation of people in Bueng Kan Province classified by personal factors including gender, age, educational level, status and occupation. This study use quantitative and qualitative research. The sample were 400 personnels of  people who were eligible to be elected from the age of 18 and over who live in Bueng Kan Province. Data  analysis  using  the  software  package. Statistics used in data analysis included percentage, mean, standard deviation, and One-Way ANOVA.

            The results of the study found that 1. Political participation of the people in Bueng Kan Province was middle level. When considering each part found that Voting has highest mean. Next, they were participating in political activities, and political rally. And Formation and membership of political parties has lowest mean. 2. To compare the political participation of people in Bueng Kan Province classified by personal factors. It found that  people, who have different gender, age, educational level, status and occupation, have different political participation

Downloads

Download data is not yet available.

References

กนก วงษ์ตระหว่าน. (2529). ประชาธิปไตย พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง. กรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยาการพิมพ์.

เกษียร เตชะพีระ. (2541). ธรรมรัฐ-ธรรมเละ. กรุงเทพมหานคร : พีเพิล.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2559). สร้างองค์กรภาคประชาชนให้ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร.

_______. (2560). 10 บทบาท-แนวทางการสร้างความร่วมมือของภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http;//www.bangkokbiznews. com/blog/ detail/64233. เข้าถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 2562.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง.(2560). การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการเลือกตั้ง.กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

คงฤทธิ์ กุลวงษ์ (2561). “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม”. บทความวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม.

คะนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม. (2545). แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ปัญหาอุปสรรคและทางออก. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า.

จรูญ สุภาพ. (2527). หลักรัฐศาสตร์ ฉบับพื้นฐาน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา.

จักษ์ พันธ์ชูเพชร. (2549). การเมืองการปกครองไทย : จากยุคสุโขทัยสู่สมัยทักษิณ. (พิมพ์ครั้งที่ 5). ปทุมธานี : Punch Group.

จิรโชค วีระสย และคณะ. (2542). รัฐศาสตร์ทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

จันทนา สุทธิจารี.(2544). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครองของไทยตามรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน. กรุงเทพมหานคร : วี เจ พริ้นเตอร์.

จุมพล หนิมพานิช. (2548). การเมืองภาคประชากน: ลักษณะ บทบาท ความสำคัญที่มีผลต่อการเมืองไทย. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ชนาธิป ธนะรัช และ ภัครดา ฉายอรุณ (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน.

ใชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2543). วาทกรรมการพัฒนา : อำนาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็นอื่น. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร : วิภาษา.

ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2541). 100 ปีแห่งการปฏิรูประบบราชการ: วิวัฒนาการของอำนาจรัฐ และอำนาจการเมือง. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

เสมอ จุ่นเจริญ. (2557). ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยปทุมธานี.

ฐานิตา เฉลิม. (2559 ). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในระดับเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ณัฐวีณ์ บุนนาค. (2559). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน์.

บุศรา โพธิสุข. (2559). “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”. ใน วารสารพิฆเนศวร์สาร. ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 1. พื้นที่ศึกษาจังหวัดบึงกาฬ. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดบึงกาฬ. สืบค้นเมื่อ 15 มิ.ย. 2562

ภูสิทธ์ ขันติกุล. (2554). ปัจจัยที่ทรงอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.

สมพิศ สุขแสน. (2552). “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 (มกราคม-มิถุนายน).

อํานาจ ศรีพระจันทร. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Published

2020-12-31

How to Cite

ขวาอุ่นหล้า โ. (2020). POLITICAL PARTICIPATION OF THE PEOPLE IN BUENG KAN PROVINCE. Pathumthani University Academic Journal, 12(2), 354–367. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ptujournal/article/view/247280