Edital Note

Authors

  • รศ.ดร.จิราภรณ์ ขันทอง

Abstract

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ดำเนินการเผยแพร่บทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้านสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักวิชาการ นักศึกษา ผู้ที่สนใจ ในบริบทด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 และผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index: TCI) ให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 (ปี พ.ศ. 2563-2567) ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ การนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข็มแข็งทางด้านวิชาการ ได้รับการพิจารณาให้เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ และในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Coronavirus หรือที่เรียกว่า COVID-19) สะท้อนให้เห็นว่าบุคคล ต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ รวมถึงเรียนรู้ที่จะสืบค้นข้อมูล การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ อีกทั้งการใช้ความรู้ที่หลากหลาย รวดเร็ว ที่จะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที กองบรรณาธิการมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความจากวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานีฉบับนี้ จะมีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งในทางวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริทของการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ในนามของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก ที่ให้เสนอแนะเพื่อความสมบูรณ์ของบทความ ทั้งนี้หากผู้เขียนหรือผู้อ่านท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับวารสารวิชาการฉบับนี้ สามารถส่งรายละเอียดได้ที่อีเมล์ ptujournal@ptu.ac.th กองบรรณาธิการจะนำไปพิจาณา เพื่อพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2020-12-31

How to Cite

ขันทอง ร. (2020). Edital Note. Pathumthani University Academic Journal, 12(2), 1–11. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ptujournal/article/view/248877