Editorial Team

ผู้อำนวยการวารสารรัฏฐาภิรักษ์             พลโท พิสัณห์  ปฐมเอม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รองผู้อำนวยการวารสารรัฏฐาภิรักษ์         พลตรี วิโรจน์ เกิดแสง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

บรรณาธิการวารสารรัฏฐาภิรักษ์             พลตรี ชำนาญ ช้างสาต

ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารรัฏฐาภิรักษ์       พันเอก ศักดิ์สิทธิ์  แสงชนินทร์

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารรัฏฐาภิรักษ์       พันเอก อรรคเดช ประทีปอุษานนท์

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประจำกองบรรณาธิการ

พันเอก นิรุจ  ดวงปัญญา           ผู้อำนวยการกองพัฒนาการศึกษา

นาวาอากาศเอก ศราวุฒ  ฤทธาคณานนท์   ผู้อำนวยการกองการเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา

นาวาอากาศเอก เจน คล้ายสังข์    ผู้อำนวยการกองการเมืองและการทหาร

พันเอกหญิง รัชเกล้า กองแก้ว      ผู้อำนวยการกองเอกสารวิจัยและห้องสมุด

พันเอก รพีพัฒน์ สุทธิวงศ์           ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพลังงาน และสิ่งแวดล้อม

เลขานุการกองบรรณาธิการ        นาวาอากาศเอก ปัญญา ศรีสิงห์    ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความมั่นคง

ผู้จัดการวารสารรัฏฐาภิรักษ์       นาวาอากาศเอก จตุรงค์  วงษ์สวรรค์      ผู้อำนวยการกองอำนวยการ

เหรัญญิกวารสารรัฏฐาภิรักษ์       พันตรีหญิง ชัชญา วงค์สรรค์        นายทหารงบประมาณ

ที่ปรึกษาวารสารรัฏฐาภิรักษ์

พลโท นักรบ  บุญบัวทอง           ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พลโท สิทธิชัย  เกียรติไพบูลย์      ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พลโท นพดล  มังคละทน           ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พลโท สัณห์เพชร สายสรรพมงคล  ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พลโท สุทน  เหมือนพิทักษ์         ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พลตรี เทพชาตรี  ฝั่งสระ           ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พลตรี สงคราม  ขุมทอง            ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พลตรี ณรงค์รัชช์  โตสิงห์ตระกูล   ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พลตรี อำนาจ  เลิศหิรัณย์          ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พลตรี กิติชาติ  นิลขำ               ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ