กองบรรณาธิการ

เจ้าของ

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

 

คณะกรรมการที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

พลโท ไพศาล งามวงษ์วาน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พลตรี เจนสิทธิ์ คนศิลป์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พันเอก กิตติภัค ทองธีรธรรม   รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   

พันเอก สมบัติ น้ำดอกไม้  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   

บรรณาธิการ

พลตรี ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 รองบรรณาธิการ

พันเอก ภรัต  เทียนทองดี                           วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

นาวาเอกหญิง ดร.เด่นสุรางค์ ภิรมย์สวัสดิ์       วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พันเอกหญิง จิราพร  ชั้นประดับ                  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พันเอก จักรกฤษ  สุขสัจจี                          วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

กองบรรณาธิการ

พลเรือเอก คำรณ  พิสนฑ์ยุทธการ               กองทัพเรือ

พลเอก ดร.พร  ภิเศก                                กองทัพบก

พลอากาศเอก ดร. ปรีชา  ประดับมุข             กองทัพอากาศ

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์    มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ดร. อมร  วานิชวิวัฒน์                               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิทยา  จารุพูลผล   มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  เย็นใจมา        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อาจารย์ ชิตวันพัทณ์ วีระสัย                       มหาวิทยาลัยมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ  สนั่นนารี         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกร นวกิจไพฑูรย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาจารย์ ดร.คมกริบ ลำยอง                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลตะวันออก

ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์                                มหาวิทยาลัยมหานคร

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย  สืบวิเศษ           สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์  เจริญชีพ   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา