กองบรรณาธิการ

เจ้าของ

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

 

คณะกรรมการที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

พลโท ชาติชาย ชัยเกษม     ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พลตรี ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พันเอก กิตติภัค ทองธีรธรรม   รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   

นาวาอากาศเอก สาดิศย์ พริ้งประยูร  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   

บรรณาธิการ

พลตรี ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทร์   ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 รองบรรณาธิการ

นาวาเอกหญิง ดร.เด่นสุรางค์ ภิรมย์สวัสดิ์          วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พันเอกหญิง จิราพร  ชั้นประดับ                          วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พันเอก จักรกฤษ  สุขสัจจี                                  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

กองบรรณาธิการ

พลเรือเอก คำรณ  พิสนฑ์ยุทธการ                                     กองทัพเรือ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. อมร  วานิชวิวัฒน์                                                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี                               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิทยา  จารุพูลผล                       มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์                       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกร นวกิจไพฑูรย์                     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม                             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  เย็นใจมา                           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม                          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ  สนั่นนารี                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร. ชิตวันพัทณ์ วีระสัย                                              มห

เจ้าของ

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

 

คณะกรรมการที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

พลโท ชาติชาย ชัยเกษม        ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พลตรี ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พันเอก กิตติภัค ทองธีรธรรม   รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   

นาวาอากาศเอก สาดิศย์ พริ้งประยูร  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   

บรรณาธิการ

พลตรี ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทร์   ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 รองบรรณาธิการ

นาวาเอกหญิง ดร.เด่นสุรางค์ ภิรมย์สวัสดิ์          วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พันเอกหญิง จิราพร  ชั้นประดับ                          วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พันเอก จักรกฤษ  สุขสัจจี                                     วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

กองบรรณาธิการ

พลเรือเอก คำรณ  พิสนฑ์ยุทธการ                             กองทัพเรือ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. อมร  วานิชวิวัฒน์                                                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิทยา  จารุพูลผล                มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกร นวกิจไพฑูรย์              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  เย็นใจมา                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ  สนั่นนารี                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร. ชิตวันพัทณ์ วีระสัย                                               มหาวิทยาลัยมหานคร

ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์                                                  มหาวิทยาลัยมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช  นันทะโรจพงศ์           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลตะวันออก

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์         มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์  เจริญชีพ               มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเจ้าพระยา

ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์                                                   มหาวิทยาลัยมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช  นันทะโรจพงศ์            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลตะวันออก

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์         มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์  เจริญชีพ                มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเจ้าพระยา